Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bryn Siriol, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: WAR2443024

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Brvn Siriol Tal v Bont) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2022

RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim Hal na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd (ac eithrio ar gyfer mynediad) ar hyd y rhan honno o Ffordd Bryn Sirlol Tal y Bont o gyffordd Pant Meurig I gyffordd Ffordd Conwy.
Mae'r ffordd yn anniogel felly mae angen y Gorchymyn er mwyn diogelu'r cyhoedd. Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Gorffennaf 2022 am gyfnod o dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig: 22 Mehefin 2022

Rhun ap Gareth

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) The County Borough of Conwv (Ffordd Bryn Siriol Tal y Bont) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council Intend not less than seven days from the date hereof to make an Order the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed (except for access) in that length of Ffordd Bryn Siriol Tal y Bont from junction with Pant Meurig to junction with Conway Road
The Order is necessary to ensure public safety due to unsafe carriageway and will come into effect on 6 July 2022 for a maximum period of 18 months.

Dated: 22 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038509
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2443024.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices