Search for more Public Notices in your area
S L R Consulting Ltd
Planning

Deeside, Planning Notice

Notice ID: WAR2441230

Notice effective from
20th June 2022 to 20th July 2022

Public Notice The Development of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016

PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES 8 AND 9 (2) PURPOSE OF THIS NOTICE: This notice provides the opportunity to comment directly to the developer on a proposed Development of National Significance (DNS) prior to the submission of a planning application to the Welsh Ministers. Planning applications for DNS will be publicised by the Welsh Ministers and the relevant local planning authority; any comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to make representations to the Welsh Ministers on any related DNS planning application. You should note that any comments submitted may be placed on the public file. Proposed development at Shotton Paper Mill, Weighbridge Road, Deeside, Flintshire, CH5 2UL. I give notice that Shotton Mill Ltd is intending to apply to the Welsh Ministers for planning permission in respect of Development of National Significance which is: a Combined Heat and Power (CHP) facility comprising gas turbine technology of approximately 60 megawatt electrical (MWe) nominal power output to supply Shotton Paper Mill. You may inspect copies of: The proposed application; The plans; and Other support documents Online at www.shottonmillconsultation.co.uk. Anyone who wishes to make representations about this proposed development must write to Lexington at: Email: shottonmillconsultation@havingyoursay.co.uk Write:Shotton Paper Mill, Weighbridge Road, Deeside, Flintshire, CH5 2UL Date: Monday 20th June 2022

Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocaad Cenedlaethold (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATAD CYNLLUNIO HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 8 A 9(2) DIBEN YR HYSBYSIAD HWN: Mae'r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle I wneud sylwadau yn uniongyrchol I'r datblygwr ynglyn a Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DAC) cyn bo cais am ganiatad cynllunio wedi ei gyflwyno I Weinidogion Cymru. Bydd ceisiadau cynllunio ar gyfer DAC yn cael eu hysbysebu gan Weinidogion Cymru a'r awdurdod cynllunio lleol perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir gennych wrth ymateb I'r hysbysebiad hwn yn lleihau dim ar eich gallu I gyflwyno sylwadau I Weinidogion Cymru ar unrhyw gais cynllunio DAC cysylltiedig. Dylech nodi y gellir gosod unrhyw sylwadau a gyflwynir gennych yn y ffeil gyhoeddus. Datblygiad Arfaethedig yn Melin Papur Shotton, Ffordd Weighbridge, Deeside, Sir y Fflint, CH5 2UL. Rwyf yn hysbysebu bod: Shotton Mill Ltd yn bwriadu gwneud cais I Weinidogion Cymru am ganiatad cynllunio mewn cysylltiad a Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol sydd yn Gyfleuster Cyfun Gwres a Phwer yn cynnwys technoleg tyrbin nwy o oddeutu 60 megawat trydan allbwn pwer enwol I gyflenwi Melin Papur Shotton. Gallwch archwilio copiau o'r canlynol: Y cais arfaethedig; Y planiau; a Dogfennau ategol eraill Ar-lein yn www.shottonmillconsultation.co.uk. Dylai unrhwy un sy'n dymuno gwneud sylwadau ynglyn a'r datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at Lexington, yn: Ebost: shottonmillconsultation@havingyoursay.co.uk Cyfeiriad:Shotton Paper Mill, Weighbridge Road, Deeside, Flintshire, CH5 2UL Erbyn: Dydd Llun 20th Mehefin 2022

Attachments

WAR2441230.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices