Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llysfasi Crossroads, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: BIR2436360

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Denbighshire County Council


Hysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych B5429 Ger Croesffordd Llysfasi Rhybudd O Orchymyn Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 15 Mehefin 2022 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gan lined Waith Cyngor Sir Ddinbych i wella'r arwyneb. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.

Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd y B5429, yr A494 a'r A525.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Gorffennaf 2022 am gyfnod o ddeunaw mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan 30 Medi 2022.

Atodlen
Darn o ffordd yng nghyffiniau Croesffordd Llysfasi yn Sir Ddinbych

B5429: Cyffordd A525 Croesffordd Llysfasi i Glan Hespin, Pentrecelyn o'i chyffordd gyda Thrac o'r B5429 gyferbyn a Faenol i'r Gyffordd a'r A525 i'w chyffordd gyda Ffordd Bodlwydd o'r B5429 i Fodlwydd Ucha.

Dyddiedig: 15 Mehefin 2022.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.


Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council B5429 Near Llysfasi Crossroads Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 -Section 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 15th June 2022 to make an Order prohibiting vehicles using that length of road referred to in the Schedule below.
The closure is necessary to facilitate surface dressing by Denbighshire County Council Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.

The signposted alternative route will be via B5429, A494, A525.
The Order is effective from 9th July 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 30th September 2022.
Schedule
Length of road in the vicinity of Llysfasi Crossroads in the County of Denbighshire
B5429: Junction A525 Llysfasi Crossroads to Glan Hespin, Pentrecelyn from its junction with Track from B5429 opposite Faenol to Junction with A525 to its junction with Bodlwydd Road from B5429 to Bodlwydd Ucha.

Dated: 15 June 2022.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

BIR2436360.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices