Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mold Road, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: MFN0660718

Notice effective from
27th May 2022 to 26th June 2022


Notice Of Temporary Traffic Order

Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14 Various Roads

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 27th May 2022 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in the following roads in Flintshire:
1. A549 Mold Road, between its junctions with Springfield Drive and Park Avenue, Buckley;

2. Burntwood Road, between its junctions with Drury Lane and Woodlands Drive, Drury;

3. A548 Westbound Dual Carriageway, betweenits junctions with Tenth Avenue Roundabout and Kelsterton interchange, Deeside Industrial Park;

4. A548 Eastbound Dual Carriageway, between its junctions with Kelsterton Interchange and Tenth Avenue roundabout, Deeside Industrial Park.

The reason for the closure is Carriageway Resurfacing and associated works by Flintshire county Council; Streetscene & Transportation. The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on 13th June 2022 or as soon as possible therafter. The roads will be closed for three weeks or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire A B/FCC (TTRO) 043276 Dated this 27th day of May 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Cyngor Sir Y Fflint

Rhybudd O Orchymyn Traffig Dros Dro

Gorchymyn Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig
Ffyrdd 1984 - Adran 14 Ffyrdd Amrywiol

Mae Cyngor Sir y Fflint, nid cynt na saith niwrnod wedi 27 Mai 2022, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r ffyrdd canlynol yn Sir y Fflint:
1. A549 Ffordd yr Wyddgrug, rhwng y cyffyrdd a Springfield Drive a Park Avenue, Bwcle;

2. Burntwood Road, rhwng y cyffyrdd a Drury Lane a Woodlands Drive, Drury;

3. A548 Ffordd Ddeuol tua'r Gorllewin, rhwng y cyffyrdd a Chylchfan Coedlan Deg a chyfnewidfa Kelsterton, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy;

4. A548 Ffordd Ddeuol tua'r Dwyrain, rhwng y cyffyrdd a chyfnewidfa Kelsterton a Chylchfan Coedlan Deg, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Mae angen cau'r ffyrdd fel y gall Gwasanaeth Strydoedd a Chludiant Sir y Fflint roi wyneb newydd ar y ffordd ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd arall.
Rhagwelir y daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Bydd y ffyrdd ar gau am dair wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt - ond ni fyddant ar gau yn hwy na deunaw mis.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint A B/FCC (TTRO) 043276 Dyddiedig 27 diwrnod o Mai 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0660718.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices