Search for more Public Notices in your area
Planning

Gegin Lane Llay, Planning Application

Notice ID: WAR2419967

Notice effective from
23rd May 2022 to 22nd June 2022


Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990


P/2022/044B Ballswood Quarry, Gegin Lane,Llay, Wrecsam, LL12 0NU


Estyniad l’r Ardaloedd Echdynnu 0 Fewn Ffin Bresennol Y Chwarel A Ganiateir - Datblygiad Mawr


Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar www.wrexham.gov.uk/plans neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch planning admin@wrexham.gov.uk cyn 15.06.2022


Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.


WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990


P/2022/0448 Ballswood Quarry, Gegin Lane, Llay, Wrexham, LL12 0NU
Extension To The Extraction Areas Within The Existing Permitted Quarry Boundary - Major Development


You may view the above applications on www.wrexham.gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@ wrexham.gov.uk before 15.06.2022


We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.


Attachments

WAR2419967.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices