Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gwersyllt Public Footpath at Mold Road, Temporary Closure due to Maintenance Works To The Pedestrian Footbridge Over The Railway

Notice ID: WAR2414148

Notice effective from
17th May 2022 to 16th June 2022

RHYBUDD O'R BWRIADIWNEUD GORCHYMYN
Adran 14 Deddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
[LLWYBR TROED HEB El GOFNODI RHWNG LLWYBR CYHOEDDUS11 GWERSYLLT A FFORDD YR WYDDGRUG]
GORCHYMYN RHEOLITRAFFIG DROS DRO 2022

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, fel y'i diwygiwyd, er mwyn cau Llwybr Troed heb ei gofnodi dros dro, yn dechrau o'i gyffordd I llwybrau troed 10 ac 11 Gwersyllt yn SJ 3144 5386 ac yn parhau yn gyffredinol i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am oddeutu 265 metr a chroesi'r llinell rheilffordd, i'w gyffordd gyda Ffordd yr Wyddgrug yn SJ 3168 5393.

Y rheswm dros y cau yw cyflawni gwaith cynnal a chadw arfaethedig ar y bont droed dros y rheilffordd.

Mae'r llwybr amgen yn dechrau o gyffordd llwybrau troed 10 ac 11 Gwersylh yn SJ 3144 5386 ac yn parhau yn gyffredinol i'r de-ddwyrain ar hyd llwybr troed 11 am oddeutu 340 metr i'r gyffordd a llwybr troed 12 Gwersyllt yn SJ 3155 5356 ac yn i'r gogledd-ddwyrain ar hyd llwybr troed 12 am oddeutu 180 metr i'r gyffordd a Ffordd yr Wyddgrug yn SJ 3172 5362 ac yna i'r gogledd ar hyd Ffordd yr Wyddgrug am oddeutu 320 metr i'r gyffordd a llwybr troed heb ei gofnodi yn SJ 3168 5393.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 06 Mehefin 2022 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod o chwe mis, neu gynt os bydd y gwaith wedi'i gwblhau, ond ni chaiff barhau am fwy na 6 mis.

Dyddiedig 17 Mai 2022

Darren Williams
Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol
Depo Trafnidiaeth, De Ffordd yr Abaty
Stad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam LL11 SAY

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a:
Sean Hanratty, Uwch Swyddog Map Swyddogol
Fffin: 01978729761

sean.hanratty@wrexham.gov.ukNOTICE OF INTENTION TO MAKE AN ORDER

Section 14 Road Traffic Regulation Act 1984
WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL
[UNRECORDED PUBLIC FOOTPATH BETWEEN GWERSYLLT PUBLIC FOOTPATH 11 AND MOLD ROAD]
TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORDER 2022

Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council intends to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, the effect of which will be to temporarily close the unrecorded public footpath commencing from its junction with Gwersyllt footpaths 10 and 11 at SJ 3144 5386 and continuing generally east north-east for approximately 265 metres and crossing the railway line, to its junction with Mold Road at SJ 3168 5393.

The reason for the closure is because maintenance works are proposed to be carried out to the pedestrian footbridge over the railway.

The alternative route commences from the junction of Gwersyllt Footpaths 10 and 11 at SJ 3144 5386 and continues generally south south-east along footpath 11 for approximately 340 metres to the junction with Gwersyllt footpath 12 at SJ 3155 5356 then east north-east along footpath 12 for approximately 180 metres to the junction with Mold Road at SJ 3172 5362 and then generally north along Mold Road for approximately 320 metres to the junction with the unrecorded footpath atSJ 3168 5393.

The Order will come into force on 06 June 2022 and will continue in Force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months.

Dated this 17 day of May 2022
Darren Williams
Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South Wrexham Industrial Estate Wrexham LL113AY

For further information, please contact:
Sean Hanratty, Senior Definitive Map Officer
Tel: 01978729761

sean.hanratty@wrexham.gov.uk


Attachments

WAR2414148.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices