Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Planning Notice

Notice ID: WAR2406976

Notice effective from
11th May 2022 to 10th June 2022

Denbigshire County Council


Rhybudd O Ddatblygiad Arfaethedig

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

LB - Rhif cais 02/2022/0363 - Caerafallen, Rhuthun - Estyniad arfaethedig un llawr ar ochr/cefn yr annedd gydag adnewyddu ac addasiadau mewnol (caisAdeilad Rhestredig).

MD - Rhif cais 15/2022/0378 - Tir i gefn Ystad Maes Garmon, Ffordd Rhiw lal, Llanarmon Yn lal - Codi 33 annedd gan gynnwys mynediad, ffyrdd ystadau mewnol, mannau agored, tirlunio a gwaith cysylltiedig.

Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 11 Mai 2022 i 1 Mehefin 2022 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 1 Mehefin 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.

Math o gais:
LB - Cais Adeilad Rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.ukNotice Of Proposed Development
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 02/2022/0363 -Caerafallen, Ruthin - Proposed single storey side/rear extension with renovation and internal alterations (Listed Building application).
MD - Application No. 15/2022/0378 - Land rear of Maes Garmon Estate, Ffordd Rhiw lal, Llanarmon Yn lal - Erection of 33 dwellings including access, internal estate roads, open space, landscaping and associated works
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 11 May 2022 until 1 June 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 1 June 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2406976.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices