Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Multi Planning Notices

Notice ID: WAR2381786

Notice effective from
7th April 2022 to 7th May 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2022/0308  Mount Alyn Croft, Croeshowell Hill, Burton, Rossett, Wrecsam, LL12 0AA
Estyniad Unllawr I Gefn Yr Eiddo Ac Adeiladu Adeiladau
P/2022/0310 Queens Hotel, Queens Street, Cefn Mawr, Wrecsam, LL143BD
Cadw Uoches Allanol

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mown perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 04.05.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2022/0308  Mount Alyn Croft, Croeshowell Hill, Burton, Rossett, Wrecsam, LL120AA
Single Storey Rear Exten Erection of Outbuilding
P/2022/0310  Single Storey Rear Extension And Erection Of Outbuilding
Retention of External Shelter

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 04.05.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2381786.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices