Search for more Public Notices in your area
Traffic

Heritage Way, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: BIR2381049

Notice effective from
7th April 2022 to 7th May 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn (Gwahardd Traffig Trwodd) Pros Pro dan Ad ran 14(1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn dod i rym ar 19/04/22 i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Treftadaeth, Tanyfron, Wrecsam o'i chyffordd a Park Road i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 110m i alluogi M&J Evans Construction Ltd i wneud gwaith mabwysiadu carthfFosydd dwr budr a dwr wyneb dan Ad ran 104
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd Park Road, Ffordd Tanyfron, B5101, Rhodfa'r Ffenics a Ffordd Treftadaeth a bydd arwyddion priodol i ddangos hynny. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 24 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 07/04/21.

Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a Temporary (Prohibition Of Through Traffic) Order under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 19/04/22 prohibiting any vehicle from using that length of Heritage Way, Tanyfron, Brymbo, Wrexham from its junction with Park Road in an E direction for a distance of 110m to enable M&J Evans Construction Ltd. to undertake Section 104 adoption foul water and surface water works.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Park Road, Tanyfron Road, B5101, Phoenix Drive and Heritage Way and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 24 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 07/04/22.

Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

BIR2381049.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices