Search for more Public Notices in your area
Traffic

Various Roads, Moel Famau Country Park, Prohibition of Waiting

Notice ID: WAR2371976

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County CouncilCyngor Sir Ddinbych Hysbysiad O Orchymyn Wedi'i Wneud (Ffyrdd Amrywiol, Parc Gwledig Moel Famau)
Gorchymyn (Gwahardd Aros) 2022

RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN bod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") yn ymarfer ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac ar ol ymgynghoriad gyda Phrif Swyddog yr Heddlu, wedi gwneud y Gorchymyn a enwir uchod, a fydd yn:
Cyflwyno cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg ar hyd 2.5km o ffordd Bwlch Pen Barras ar ddwy ochr y ffordd ac un ffordd ymyl dienw fel y nodir ar y cynlluniau sydd wedi'u hatodi i'r Gorchymyn.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 4 Ebrill 2022, ynghyd 3 chynlluniau yn dangos y rhannau o'r ffyrdd y mae'r Gorchymyn yn cyfeirio atynt, yn ystod oriau agor Llyfrgell Rhuthun.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na fodlonwyd unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, dylech wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw cyn pen chwe wythnos o 30 Mawrth 2022.

Dyddiedig: 30 Mawrth 2022.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


Denbighshire County Council Notice Of Order Made (Various Roads, Moel Famau Country Park)
(Prohibition Of Waiting) Order 2022

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Denbighshire County Council ("the Council") in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and after consultation with the Chief Officer of Police has made the above-named Order, the effect of which is as follows:
The Order introduces no waiting at any time restrictions along a 2.5 km length of Bwlch Pen Barras on both sides of the road and one un­named side road as shown on the plans attached to the Order.
A copy of the Order, which will come into operation on 4th April 2022, and plans showing the lengths of road to which the Order relates may be examined during opening hours at Ruthin Library.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 30th March 2022 apply to the High Court for this purpose.

Dated: 30 March 2022.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2371976.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices