Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0650104

Notice effective from
11th March 2022 to 10th April 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064152 - Change of Use from office to one residential unit at The Victoria, 25 Chester Street, Mold. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

064153 - Proposed extension to existing MOT services building to create additional workshop/storage area and undercover parking area at Caergwrle MOT Services, Mold Road, Caergwrle, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 1st April 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
orin
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 11th day of March 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold,
Flintshire
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
064152 - Newid Defnydd o swyddfa i un uned breswyl yn The Victoria, 25 Stryd Caer, Yr Wyddgrug. (Datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).

064153 - Estyniad arfaethedig i adeilad gwasanaethau MOT presennol i greu gweithdy/ ardal storio ychwanegol a maes parcio dan do yn Caergwrle MOT Services, Ffordd yr Wyddgrug, Caergwrle, Sir y Fflint. (Datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).

Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 1 Ebrill 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint

. gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyna'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig 11 diwrnod o Mawrth 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
Sir y Ff lint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0650104.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices