Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2338928

Notice effective from
17th February 2022 to 19th March 2022

Cynoor Bwrdeistraf Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2022/0145 1 Ysguboriau Bryn Alyn, Lon Pont Y Capel, Gresford, Wrecsam, LL12 8RY
Caniatad Adeilad Rhestredig I Newid Drws Ffrynt, Ffenestr, Gosod Wal Fewnol Newydd A Gosod Ffenestr Newydd
Gellwch archwilioY ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas tfr cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 15.03.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2022/0145 1 Bryn Alyn Barns, Pont Y Capel Lane, Gresford, Wrexham, LL12 8RY
Listed Building Consent To Replace The Front Door, Window, Install New Internal Wall And Insertion Of New Window
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 15.03.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2338928.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices