Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2324949

Notice effective from
4th February 2022 to 6th March 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 07/02/2022 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r man honno o Ffordd Coed y Felin, Brymbo, Wrecsam, o'i chyffordd a"r Stryd Fawr i gyfeiriad y gogledd am bellter o 115m i'w chyffordd gyda Spring Cottages, i alluogi Wales & West Utilities Ltd. i osod pibellau nwy newydd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a efferthir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd y Ficerdy, B5102, Ffordd y Chwyth a Heol y Rheilffordd a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 6 wythnos, neu lai os bydd y gwaitfi wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddledig 04/02/22,

Darren Williams- Prif Swyddog Vr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 07/02/22 prohibiting any vehicle from using that length of Coed Y Felin Road, Brymbo Wrexham from its junction with High Street in a N. direction for a distance of 115m to its junction with Spring Cottages to enable Wales & West Utilities Ltd. to undertake gas mains replacement works,

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Vicarage Road, B5102, Blast Road and Railway Road and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 6 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 04/02/22.

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2324949.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices