Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0629879

Notice effective from
15th October 2021 to 14th November 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063512 - Proposed siting of 49 static holiday caravans and lodges on former golf practice area together with supplemental landscaping at Pennant Park Golf Club, Mertyn Downing Lane, Maes Pennant, Mostyn.
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063340 - Change of Use of land as paddock to include the general recreation for 2no. horses, including the erection of timber framed stable block, comprising 2no. stables with adjoining tack room and food store. Proposed erection of timber post and rail ranch style fence at land adjacent to Caledfwlch, Ffordd Pentre Bach, Nercwys, Mold. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
063511-ChangeofUseof former Old Hall to Holiday Let Accommodation at Old Hall, Brynford, Holywell. (This development affects the setting of a Listed Building).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 5th November 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 15th day of October 2021.
TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
14
PUBLIC FOOTPATH NO. 46 IN THE COMMUNITY OF BUCKLEY
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 15th October 2021 to make an Order which will prohibit pedestrians from using that section of Public Footpath No. 46 in the Community of Buckley from its junction with Padeswood Road South at NGR 32792 36322 to its junction with Public Footpath No.47 near Old Bank Lane at NGR 32769 36317.
The reason for the closure is to allow for Transportation of plant equipment and groundworks with associated works for the substation by Morton and Jones Ltd.
There is no alternative route available for pedestrians. It is anticipated that the Order will come into force on 1st November 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath is expected to be closed for a minimum of 3 weeks until 22nd November 2021, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of six months.
A B/FCC (TTRO) 041302.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold Flintshire.
Dated this 15th day of October 2021. NOTICE OF PROPOSAL
THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS WITHIN BUCKLEY, MYNYDD ISA, DRURY, NEW BRIGHTON, BURNTWOOD, BRYN Y BAAL AND ALLTAMI, FLINTSHIRE) (20 MPH SPEED LIMIT) ORDER 202-The Flintshire County Council hereby gives notice that it proposes to make an Order under Section 84 of the Road Traffic Regulation Act 1984, and of all enabling powers, the effect of which will be:-a) To impose a speed limit of 20mph on various roads within Buckley,
Mynydd Isa, Drury, New Brighton, Bumtwood, Bryn Y Baal and
Alftami, Flintshire.
A copy of the Notice, the proposed Order, Map Schedules showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order, may be inspected during normal opening hours at Buckley Connects, Buckley Library, The Precinct, Buckley, Flintshire, CH7 2EF or they can be viewed on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the undersigned at the address below (quoting reference SS/JB/Buckley/20mph) by Friday 12th November 2021. Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NF. Dated this 15th day of October 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL12
6L
12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063512 - Gosod 49 carafan gwyliau statig a chabanau artaethedig ar yr hen dir ymarfer golff ynghyd a gwaith tirlunio ategol yng Nghlwb Golff Pare Pennant, Mertyn Downing Lane, Maes Pennant, Mostyn.
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063340 - Newid Defnydd tir fel padog i gynnwys ardal gyffredinol ar gyfer 2 geffyl, yn cynnwys adeiladu bloc stablau a fframiau pren, a fydd yn cynnwys 2 stabl gydag ystafell harneisiau a storfa fwyd gyfagos. Codi ffens postyn a rheilen bren arddull ransh ar y tir ger Caledfwlch, Ffordd Pentre Bach, Nercwys, Yr Wyddgrug. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth). 063511 - Newid Defnydd yr hen Old Hall i fod yn Uety Gwyliau yn Old Hall, Brynffordd, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 5 Tachwedd 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).
Dyddiedig 15 Hydref 2021.
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14
14
LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 46 YNG NGHYMUNED BWCLE
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na 7 diwmod o 15 Hydref, a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 46 yng Nghymuned Bwcle o'r gyffordd a Padeswood Road South yn NGR 32792 36322 at y gyffordd a Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif 47 ger Old Bank Lane yn NGR 32769 36317. Mae angen cau'r llwybr er mwyn caniatau i Morton and Jones Ltd gludo cyfarpar a pheiriannau a gwneud gwaith tir a gwaith cysylltiedig ar gyfer yr is-orsaf.
Nid oes llwybr cerdded arall ar gael i gerddwyr. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 01 Tachwedd 2021, neu gyn gynted a phosib' wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr troed fod ar gau am o leiaf 3 wythnos tan 22 Tachwedd 2021, neu nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau os yw hynny'n gynt, ond am ddim mwy na chwe mis.
A B/FCC (TTRO) 041302
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug Sir y Fflint. Dyddiedig 15 Hydref 2021. HYSBYSIAD O GYNNIG
GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
AMRYW O FFYRDD YM MWCLE, MYNYDD ISA,
DRURY, NEW BRIGHTON, BURNTWOOD, BRYN
Y BAAL A ALLTAMI, SIR Y FFLINT) 202
(TERFYN CYFLYMDER 20 MYA)
Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd drwy hyn ei fod yn bwriadu
gwneud Gorchymyn dan Adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd
1984, a'r holl bwerau galluogi eraill, er mwyn:-
a) Gosod terfyn cyflymder o 20mya ar amryw o ffyrdd ym Mwcle,
Mynydd Isa, Drury, New Brighton a Bumtwood, Bryn Y Baal a
Alltami, Sir y Fflint. Gellir archwilio copi o'r Hysbysiad, y Gorchymyn arfaethedig, Mapiau yn dangos pa ffyrdd y bydd y cynnig yn effeithio arnynt a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau agor arferol, yn swyddfa Cyswllt Bwcle, Llyfrgell Bwcle, Y Precinct, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2EF neu gellir eu gweld ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig.
Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r sail ar gyfer gwrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod yn y cyfeiriad isod (gan ddyfynnu cyfeirnod SS/JB/Buckley/20mph) erbyn dydd Gwener, 12 Tachwedd 2021.
Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NF.
Dyddiedig 15 Hydref 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
y
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0629879.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices