Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0628817

Notice effective from
8th October 2021 to 7th November 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063507 - Residential development comprising 84 dwellings including the provision of affordable units, areas of public open space, landscaping and associated works at land to the south of New Brighton Road, Soughton, Mold. (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates and also affects a public right of way).

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES] REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 061704 - Listed Building application for the erection of a single storey rear extension at Stormont, Mertyn Lane, Carmel, Holywell. (This development affects the special character of a Listed Building). 062669 - Listed Building Application - Convert into 5no self-contained Apartments at The Old Courthouse, 4 Halkyn Street, Holywell. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

063212 - Listed Building Consent - Reinstatement of farmhouse at The Farm House, Old Bagillt Road, Bagillt. (This development affects the setting of a Listed Building).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 29th October 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.consultation®

flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 8th day of October 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063507 - Datblygiad preswyl ar gyfer codi 84 annedd, gan gynnwys darpariaeth unedau fforddiadwy, ardaloedd o fannau cyhoeddus agored, tirlunio a gwaith cysylltiedig ar dir i'r de o New Brighton Road, Sychdyn, Yr Wyddgrug. (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi ac mae'n effeithio ar hawl dramwy gyhoeddus).

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061704 - Cais Adeilad Rhestredig i godi estyniad unllawr ar gefn yr annedd yn Stormont, Mertyn Lane, Carmel, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). 062669 - Cais Adeilad Rhestredig - Addasu Yr Hen Lys, 4 Heol Helygain, Treffynnon, yn 5 rhandy hunangynhwysol. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

063212 - Caniatad Adeilad Rhestredig - Adfer hen ffermdy yn The Farm House, Old Bagillt Road, Bagillt. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 29 Hydref 2021 ar ein gwefan sef

www.sirylnt

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 8 Hydref 2021.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Attachments

MFN0628817.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices