Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0627836

Notice effective from
1st October 2021 to 31st October 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation, 063459 - Listed Building Application for the proposed extension and partial refurb at Melin y Wern, Nannerch, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area). 
063445 - Proposed rear and side extensions and general external alterations at Anwylfa, North Street, Caerwys, Mold, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
- Proposed rear and side extensions and general external alterations at Anwylfa, North Street, Caerwys, Mold, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
063455 - Installation of a new balanced flue, gas boiler/plant enclosure to replace an existing oil tank and plinth. Installation of a new mains gas supply through the churchyard from the highway in Church Road at St Eurgain and St Peters Church, Church Road, Northop, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building also affects the setting of a Listed Building). 063402 - Change of Use to hair, beauty and semi-permanent make up salon and training beauty academy for youth at 1st Floor, 1 Greenfield Street, Holywell, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building).
- Installation of a new balanced flue, gas boiler/plant enclosure to replace an existing oil tank and plinth. Installation of a new mains gas supply through the churchyard from the highway in Church Road at St Eurgain and St Peters Church, Church Road, Northop, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building also affects the setting of a Listed Building).
- Change of Use to hair, beauty and semi-permanent make up salon and training beauty academy for youth at 1st Floor, 1 Greenfield Street, Holywell, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 22nd October 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 1st day of October 2021.
PRIVATE HIRE (PH) AND HACKNEY CARRIAGES (HC)
Flintshire County Council, in accordance with the provisions of 70(3) (a)(b) of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act, 1976 HEREBY GIVE NOTICE that the fees chargeable under the above for the grant of hackney carriage and private hire vehicle licences and private hire operator licences, together with additional costs appertaining to such licences, are proposed to be varied from 8th November 2021 as below:-
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063459 - Cais Adeilad Rhestredig am estyniad arfaethedig a gwaith ailwampio rhannol i Felin y Wem, Nannerch, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
063445 - Estyniadau arfaethedig i'r cefn a'r ochr ac addasiadau allanol cyffredinol yn Anwylfa, North Street, Caerwys, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).
- Estyniadau arfaethedig i'r cefn a'r ochr ac addasiadau allanol cyffredinol yn Anwylfa, North Street, Caerwys, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).
063455 - Gosod uned gaeedig ar gyfer ffliw gytbwys, peiriant/boeler nwy newydd i gymryd lie tanc olew a phlinth presennol. Gosod cyflenwad nwy newydd drwy'r fynwent o'r brrffordd ar Church Road yn Eglwys Santes Eurgain a Sant Pedr, Church Road, Llaneurgain, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig, ac mae'n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig). 063402 - Newid defhydd i salon gwallt, harddwch a cholur rhannol-barhaol ac academi hyfforddiant harddwch ar gyfer pobl ifanc ar y Llawr Cyntaf, 1 Greenfield Street, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 22 Hydref 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac EconomO, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
- Gosod uned gaeedig ar gyfer ffliw gytbwys, peiriant/boeler nwy newydd i gymryd lie tanc olew a phlinth presennol. Gosod cyflenwad nwy newydd drwy'r fynwent o'r brrffordd ar Church Road yn Eglwys Santes Eurgain a Sant Pedr, Church Road, Llaneurgain, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig, ac mae'n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).
- Newid defhydd i salon gwallt, harddwch a cholur rhannol-barhaol ac academi hyfforddiant harddwch ar gyfer pobl ifanc ar y Llawr Cyntaf, 1 Greenfield Street, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 22 Hydref 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac EconomO, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 1 Hydref 2021.
CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT
Mae Cyngor Sir y Fflint, yn unol a darpariaethau adrannau 70(3) (a)(b) Deddf Uywodraeth Leol Parpariaethau Amrywiol) 1967, DRWY HYN YN RHOI RHYBUDD bod y ffioedd sy'n daladwy dan yr uchod ar gyfer cymeradwyo trwyddedau cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat a thrwyddedau gweithredwyr cerbydau hurio preifat, ynghyd a chostau ychwanegol sydd ynghlwm wrth drwyddedau o'r fath, yn newid o 8fed Tachwedd 2021 fel y nodir isod:-
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS
A copy of this Notice shall, for a period of twenty-eight days from the date of first publication, be available on the Flintshire County Council website

www.flintshire.gov.uk

and at County Hall, Mold. Any objections to the proposal to vary the fees must be made by 29th October 2021 to the Licensing Section, County Hall, Mold, CH7 6NR, or by email to

licensing@flintshire.gov.uk www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
Bydd copi o'r hysbysiad, am gyfnod o ddau ddeg wyth diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad cyntaf, ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint yn

www.siryfflint.gov.uk

ac yn Neuadd y Sir, yr Wyddgrug. Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig i amrywio'r ffioedd erbyn 29ain Hydref 2021 i'r Adain Drwyddedu, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug CH7 6NR neu dros e-bost i

licensing@fiintshire.gov.uk

.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
mint

Attachments

MFN0627836.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices