Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: MFN0626786

Notice effective from
24th September 2021 to 24th October 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063496 - Demolition of the existing Argoed High School buildings and provision of a new Net Zero Carbon in operation school campus including nursery, primary and secondary school provision and associated school sports facilities, vehicular, pedestrian and cycle accesses, car and cycle parking, landscaping, Sustainable Urban Drainage and associated infrastructure at Argoed High School, Bryn Road, Bryn Y Baal.

063500 - Development of land to provide lodge/chalet park to include single storey and two storey lodges and a site office on land at Northop Country Park, Northop, Flintshire.

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063442 - Proposed detached garage - Amendments to and resubmission of application No 062263 at Penallt, Cilcain Road, Cilcain, Mold, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservations Area).

063458 - Proposed extension and partial refurbishment at Melin Y Wern, Nannerch, (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected

by members of the public until 15th October 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make

representation about the above application should make them via the website, by e-mail

to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning,

Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire,

CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 24th September 2021.

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER

HIGHWAYS ACT 1980

THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

(PUBLIC FOOTPATH NO. 62 IN THE COMMUNITY OF NORTHOP) PUBLIC PATH EXTINGUISHMENT ORDER 2021

On 29th June 2021, the Flintshire County Council confirmed the above order. The effect of the confirmed Order is to:

? Extinguish that section of Public Footpath No. 62 in the Community of Northop in the County of Flintshire from a point at NGR 32070 36865 in a generally South-westerly direction for a total distance of approximately 167 meters to a point at NGR 32063 36850 as indicated by a bold continuous line between points A and B on the map contained in this Order.» Varying the relevant particulars contained in the statement accompanying the Definitive Map. A copy of the confirmed Order and the Order Map may be inspected free of charge by appointment only at the council offices at Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewloe, CH5 3XT during normal office hours. (Council contact: Mr. Stuart Jones tel. no.: 01352 704620 - email: stuart.jones@flintshire.

gov.uk

). Copies of the confirmed Order and map may be bought for a nominal fee. A copy of the confirmed order has also been deposited at Mold Connects Centre, Mold Library, Earl Road, Mold, CH7 1AP.

The order came into force on 29th June 2021, but if a person aggrieved by the order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from the date on which the notice is first published, make an application to the High Court. RS/SMJ/11/3/414.

Andrew Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County

Council, County Hall, Mold CH7 6NF.

Dated this 24th day of September 2021.

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER

HIGHWAYS ACT 1980

THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

(PUBLIC FOOTPATH NOS. 21 & 22A IN THE COMMUNITY OF NORTHOP)

PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2020

On 9th February 2021, the Flintshire County Council confirmed the above order. The effect of the confirmed Order is to:

» Divert that section of Public Footpath No. 21 in the Community of Northop in the County of Flintshire from the junction of Greenbank Lane at NGR 32602 36680 in a generally Southerly direction then turning in a generally South-Easterly direction then turning in a generally Southerly direction for a total distance of approximately 590 metres to a point at NGR 32629 36634 as indicated by a continuous bold line between points A, B and C on the Order map to a line running from a point at the junction with Greenbank Lane at NGR 32593 36675 in a generally South-Easterly direction then turning in a generally Southerly direction then turning in a North-Easterly direction for a total distance of approximately 702 metres to a point at NGR 32629 36634 as indicated by a bold broken line between points D, E, F and C on the Order map.

? Extinguish a section of Public Footpath No. 22a in the Community of Northop in the County of Flintshire from a point at NGR 32609 36644 in a generally Easterly direction for a total distance of approximately 73 metres to a point at NGR 32615 36646 as indicated by a bold continuous line between points E and B on the Order map.A copy of the confirmed Order and the Order Map may be inspected free of charge by appointment only at the council offices at Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewloe, CH5 3XT during normal office hours. (Council contact: Mr. Stuart Jones tel. no.: 01352 704620 - email: stuart.jones@flintshire.

gov.uk

). Copies of the confirmed Order and map may be bought for a nominal fee. A copy of the confirmed order has also been deposited at Mold Connects Centre, Mold Library, Earl Road, Mold, CH7 1AP.

The order came into force on 9th February 2021, but if a person aggrieved by the order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from the date on which the notice is first published, make an application to the High Court. RS/SMJ/11/3/414.

Andrew Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold CH7 6NF. Dated this 24th day of September 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

6L

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

i

063496 - Dymchwel adeiladau presennol Ysgol Uwchradd Argoed a darparu campws ysgol Di-garbon Net newydd gan gynnwys meithrinfa, ysgol gynradd ac uwchradd a chyfleusterau chwaraeon ysgol cysylltiol, mynedfa i gerbydau, cerddwyr a beiciau, maes parcio i geir a beiciau, tirlunio, Draenio Trefol Cynaliadwy ac isadeiledd cysylltiol yn Ysgol Uwchradd Argoed, Bryn Road, Bryn Y Baal.

063500 - Datbtygu tir i ddarparu pare bythynnod/cabannau i gynnwys cabannau unllawr a deulawr,

i

swyddfa safle ar dir ym mharc Gwledig Uaneurgain, Uaneurgain, Sir y Fflint.

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU)

2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

i

063442 - Garej ar wahan arfaethedig - Addasiadau ac ailgyflwyno cais rhif 062263 ym Mhenallt, Cilcain Road, Cilcain, yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth)

063458 - Estyniad arfaethedig a gwaith ailwampio rhannol i Felin y Wern, Nannerch. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 15 Hydref 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at planning.consultation®

flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig24Medi2021.

RHYBUDD O WNEUD GORCHYMYN

DEDDF PRIFFYRDD 1980

GORCHYMYN DIDDYMU LLWYBR CYHOEDDUS

(LLWYBR TROED CYHOEDDUS 62 YNG NGHYMUNED LLANEURGAIN) CYNGOR SIR Y FFLINT 2021

Ar 29 Mehefin 2021, cadarnhaodd Cyngor Sir y Fflint y Gorchymyn uchod. Effaith y Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd yw:

? Diddymu'r rhan honno o Lwybr Troed Cyhoeddus 62 yng nghymuned Uaneurgain, Sir y Fflint, sy'n mynd o bwynt yn NGR 32070 36865 i gyfeiriad cyffredinol y de-orllewin, am bellter o tua 167 metr bwynt yn NGR 32063 36850 fel y nodir gyda llinell drwehus ddi-dor rhwng pwyntiau A a B ar fapy Gorchymyn hwn.

? Addasu'r manylion perthnasol a gynhwysir yn y datganiad sy'n cyd-fynd a'r Map Diffiniol.Gellir gweld copi o'r Gorchymyn fel y'i cadamhawyd a Map y Gorchymyn yn mad ac am ddim drwy apwyntiad yn unig yn swyddfeydd y Cyngor yn NhH Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo CH5 3XT yn ystod oriau swyddfa arferol. (Cyswllt yn y Cyngor: Mr. Stuart Jones, ffon: 01352 704620 - e-bost:

stuart.jones@flintshire.gov.uk

). Gellir prynu oopiau o'r Gorchymyn a gadamhawyd a'r map am dal bychan. Mae copi o'r Gorchymyn a gadamhawyd wedi'i gadw hefyd yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu yn Llyfrgell yr Wyddgrug, Ffordd yr larll, yr Wyddgrug CH7 1AP.

Daeth y Gorchymyn i rym ar 29 Mehefin 2021, ond petai'r Gorchymyn yn poeni unigolyn a bod yr unigolyn hwnnw am gwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 (y Ddeddf), fel y'i diwygiwyd, neu ar sail nad oes unrhyw ofyniad o'r Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a ohadarnhau'r Gorchymyn, wedi bod yn destun oydymffurfiaeth, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos i'r dyddiad y cyhoeddir yr hysbysiad hwn gyntaf. RS/SMJ/11/3/414.

'i

'i

Andrew Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NF. Dyddiedig 24 Medi 2021.

RHYBUDD O WNEUD GORCHYMYN

DEDDF PRIFFYRDD 1980

GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS

(LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS 21 A 22A YNG NGHYMUNED

LLANEURGAIN)

CYNGOR SIR Y FFLINT 2020

Ar 9 Chwefror 2021, cadamhaodd Cyngor Sir y Fflint y Gorchymyn uchod. Effaith y Gorchymyn fel y'i cadamhawyd yw:

? Gwyro'r rhan honno o Lwybr Cyhoeddus 21 yng Nghymuned Uaneurgain yn Sir y Fflint o gyffordd Greenbank Lane yn NGR 32602 36680 i gyfeiriad Deheuol yn gyffredinol yna troi i gyfeiriad y De Ddwyrain yn gyffredinol yna troi i gyfeiriad Deheuol yn gyffredinol am gyfanswm pellter o tua 590 metr i bwynt yn NGR 32629 36634 fel y nodir gan linell dywyll barhaus rhwng pwyntiau A, B ac C ar fap y Gorchymyn i linell yn rhedeg o bwynt yn y gyffordd gyda Greenbank Lane yn NGR 32593 36675 i gyfeiriad y De Ddwyrain yn gyffredinol yna troi i gyfeiriad Deheuol yn gyffredinol yna troi i gyfeiriad Gogledd Ddwyrain yn gyffredinol am gyfanswm pellter o tua 702 metr i bwynt yn NGR 32629 36634 fel y nodwyd gan linell dywyll doredig rhwng pwyntiau D, E, F ac C ar fap y Gorchymyn.i

? Diddymu rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus 22a, yng nghymuned Uaneurgain, Sir y Fflint, sy'n mynd o bwynt yn NGR 32609 36644 i gyfeiriad y Dwyrain yn gyffredinol, am bellter o tua 73 metr i bwynt yn NGR 32615 36646 fel y nodir gyda llinell barhaus ddu rhwng pwyntiau E a B ar fap y Gorchymyn.Gellir gweld copi o'r Gorchymyn fel y'i cadamhawyd a Map y Gorchymyn yn mad ac am ddim drwy apwyntiad yn unig yn swyddfeydd y Cyngor yn NhH Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo CH5 3XT yn ystod oriau swyddfa arferol. (Cyswllt yn y Cyngor: Mr. Stuart Jones, ffon: 01352 704620 - e-bost:

stuart.jones@flintshire.gov.uk

). Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a gadamhawyd a'r map am dal bychan. Mae copi o'r Gorchymyn a gadamhawyd wedi'i gadw hefyd yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu yn Uyfrgell yr Wyddgrug, Ffordd yr larll, yr Wyddgrug CH7 1 AP. Daeth y Gorchymyn i rym ar 9 Chwefror 2021, ond petai'r Gorchymyn yn poeni unigolyn a bod yr unigolyn hwnnw am gwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 (y Ddeddf), fel y'i diwygiwyd, neu ar sail nad oes unrhyw ofyniad o'r Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a chadamhau'r Gorchymyn, wedi bod yn destun cydymffurfiaeth, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos i'r dyddiad y cyhoeddir yr hysbysiad hwn gyntaf. RS/SMJ/11/3/414.

'i

'i

i

Andrew Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NF. Dyddiedig 24 Medi 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflinl Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0626786.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices