Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0625684

Notice effective from
17th September 2021 to 17th October 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063408 - Partial Change of Use of part of the existing dwelling house to allow for temporary art exhibitions ancillary to the existing Art Gallery at Glasfryn Hall, South Street, Caerwys, Mold. Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 08 October 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

.
Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this day Friday 17th day of September 2021.

www.flintshire.gov.uk

 - County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063408 - Newid Defnydd Rhannol o ran o'r ty annedd presennol i ganiatau ar gyfer arddangosfeydd celf dros dro yn ategol i'r Oriel Gelf bresennol yn Neuadd Glasfryn, South Street, Caerwys, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
Gellir aelodau o'r cyhoedd arohwilio oopi o'r oais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 8 Hydref 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

.
Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 17 Medi 2021.

www.siryfflint.gov.uk

 - Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0625684.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices