Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2199451

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 04/10/21 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Cilgant Holborn, Brynteg, Wrecsam o'i chyffordd 3 Ffordd Creigcoed i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 160m i alluogi Morton & Jones Ltd i wneud gwaith adnewyddu i'r llwybr troed.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Creigcoed, L6n Hir, Ffordd Darby a Ffordd Fictoria a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau'r gwasanaethau brys drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 6 mis, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond am ddim mwy na 18 mis. Dyddiedig 15/09/21.
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 04/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Holborn Crescent, Brynteg, Wrexham, from its junction with Rockwood Road in a W. direction for a distance of 160m. to enable Morton & Jones Ltd. to undertake footpath renewals.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Rockwood Road, Long Lane, Darby Road and Victoria Road and will be signposted. Access for pedestrians and emergency vehicles will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 6 months, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 15/09/21,
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2199451.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices