Search for more Public Notices in your area
Flintshire County Council
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0623717

Notice effective from
3rd September 2021 to 3rd October 2021

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063236 - Advertisement of current business. Costume Hire and Creative Workshop Company. (Amended Plans Received) at 43-47, High Street, Mold, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 24th September 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 3rd day of September 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 DEESIDE INDUSTRIAL PARK
Flintshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from proceeding in Parkway between its junctions with First Avenue and Fourth Avenue, Deeside Industrial Park in the County of Rintshire.
The reason for the closure is to facilitate Installation of a new sewer with associated works by Dwr Cymru Welsh Water. The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 08 September 2021. It is anticipated that the road will only be closed for 10 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B7FCC (TTRO) 040769.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 3rd day of September 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 MOLD
Flintshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from proceeding in B5444 Upper High Street between its junctions with A541 Denbigh Road and Pwll Glas, Mold in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Sewerage Connection with associated works by Amberon Limited on behalf of Anwyl Construction Company Limited.
The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 06 September 2021. It is anticipated that the road will only be closed for 3 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 040766.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 3rd day of September 2021.
NOTICE OF MAKING
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS) (20MPH, 30MPH, 40MPH, 50MPH AND NATIONAL SPEED LIMITS. RESTRICTED AND DERESTRICTED ROADS) ORDER 2021
Notice is hereby given that on the 31 August 2021, The Flintshire County Council made an Order under Sections 82,84 and Part IV Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 and of all other enabling powers, the effect of which is to:
a) Combine the current Flintshire County wide Speed Limit Orders into a singular Traffic Regulation Order as detailed in the Map Schedules.

b) Revoke existing Speed Limit Orders excluding the A55 and A494 Trunk Roads, the Phase 1 and Phase 2 Speed Limit Review Orders and speed limits which cross County Boundaries.

A copy of the Order which will come into operation on the 03 September 2021, the Notice, Map Schedules showing the roads affected by the Order, the Orders to be revoked and a statement of the Council's reasons for the making of the Order may be inspected during normal office hours at:-
1. Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NB

2. Flint Connects Centre, Church Street, Hint, CH6 5BD

3. Connahs Quay Connects, Wepre Drive, Connah's Quay, Flintshire, CH5 4HA

4. Holywell Connects, Old Town Hall, High Street, Holywell, CH8 7TD

5. Buckley Connects, Buckley Library, The Precinct, Buckley, Flintshire, CH7 2EF

6. Mold Connects, Mold Library, Earl Road, Mold, Flintshire, CH7 1AP And during normal opening hours at-

1. Broughton Library, Broughton Hall Road, Broughton, Flintshire, CH4 OQQ

2. Deeside Library, Deeside Leisure Centre, Chester Road West, Queensferry, Deeside CH51SA

3. Prestatyn Library Kings' Ave, Prestatyn LL19 9LH

4. Hope Library Castell Alun High School, Fagl Lane, Wrexham LL12 9PY And online at:

www.flintshire.gov.uk

.

Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF. Dated this Friday 3rd day of September 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063236 - Hysbysebu busnes presennol. Cwmni Uogi Gwisgoedd a Gweithdai Creadigol. (Cynlluniau Diwygiedig wedi'u derbyn) yn 43-47 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 24 Medi 2021 ar ein gwefan sef

www.siryffiint

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig3Medi2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 PARC DIWYDIANNOL
GLANNAU DYFRDWY
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Parkway rhwng cyffyrdd a'r First
Avenue a Fourth Avenue, Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn gosod carthffos newydd gyda gwaith cysylltiedig gan Ddwr Cymru.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 08 Medi 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am 10 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ac ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040769.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 03 Medi 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 YR WYDDGRUG
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd B5444 Upper High Street, rhwng ei chylfyrdd a A541 Denbigh Road a Phwll Glas, yr Wyddgrug, yn Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Amberon Limited wneud gwaith Cysylltu Carthffos a gwaith cysylltiedig ar ran Anwyl Construction Company Limited.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 06 Medi 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am dair wythnos yn unig, neu tan y cyfnod y cwblheir y gwaith yn gynt, yn amodol ar gyfnod o ddeunaw mis ar y mwyaf. A B/FCC (TTRO) 040766.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 03 Medi 2021.
RHYBUDD O WNEUD
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
GORCHYMYN (FFYRDD AMRYWIOL) (20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A'R TERFYNAU CYFLYMDER CENEDLAETHOL. FFYRDD CYFYNGEDIG A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) CYNGOR SIR Y FFLINT 2021
Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd trwy hyn bod wedi gwneud Gorchymyn ar 31 Awst 2021 dan Adrannau 82, 84 a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a phob pwer galluogi arall, a'i effaith fydd:
a) Cyfuno Gorchmynion Terfyn Cyflymder presennol Cyngor Sir y Fflint mewn un Gorchymyn Rheoliadau Traffig fel y nodir yn yr Atodlenni.

b) Diddymu'r Gorchmynion Terfyn Cyflymder presennol, ac eithrio'r rhai ar gyfer cefnffordd yr A55 a'r A494, Gorchmynion Adolygu Terfyn Cyflymder Cam 1 a Cham 2 a therfynau cyflymder sy'n croesi ffiniau'r sir.

Gellir archwilio copi o'r Rhybudd hwn, y Gorchymyn a ddaw i rym ar 3 Medi 2021, y mapiau sy'n dangos y ffyrdd yr effeithir amynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gwneud y Gorchymyn yn ystod oriau arferol:
1. Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB

2. Canolfan Cyswllt Sir y Fflint, Stryd yr Eglwys, y Fflint, CH6 5BD

3. Cei Connah yn Cysylltu, Wepre Drive, Cei Connah, Sir y Fflint, CH5 4HA

4. Treffynnon yn Cysylltu, Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Treffynnon, CH8 7TD

5. Bwcle yn Cysylltu, Llyfrgell Bwcle, Y Precinct, Bwcle, Sir y Fflint CH7 2EF

6. Yr Wyddgrug yn Cysylltu, Llyfrgell yr Wyddgrug, Earl Road, Yr Wyddgrug, CH7 1AP Ac yn ystod oriau agor arferol:

1. Llyfrgell Brychdyn, Broughton Hall Road, Brychdyn, Sir y Fflint, CH4 OQQ

2. Llyfrgell Glannau Dyfrdwy, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, CH5 1SA

3. Llyfrgell Prestatyn, Kings' Avenue, Prestatyn, LL19 9LH

4. Llyfrgell yr H5b, Ysgol Uwchradd Castell Alun, L6n y Fagl, Wrecsam, LL12 9PY Ac ar-lein yn:

www.siryfflint.gov.uk

.

Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,Sir y Fflint, CH7 6NF.
Dyddiedig dydd Gwener y 3 o Fedi 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0623717.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices