Search for more Public Notices in your area
Planning

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

Notice ID: MFN0621959

Notice effective from
20th August 2021 to 19th September 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063280 - Application for approval of reserved matters following Outline approval reference 060811 at 80 Mold Road, Buckley. 062944 - Erection of 17 no. proposed log cabin holiday units at Ynys Hir Farm, Picton Road, Picton, Holywell. [This application affects a public right of way).

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applicationfs) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063303 - Change of use of existing outbuilding to one bedroomed holiday let at Oak Alyn Cottage, village Road, Cadole, Mold (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

063137 - Display of new fascia sign at 49, High Street, Mold (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

063238 - Change of use of existing chapel to single dwelling at Reheboth Chapel, Gwaenysgor (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 10th September 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 20th day of August 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 MOLD

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 20th August 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in B5444 Upper High Street between its junctions with A541 Denbigh Road and Pwll Glas, Mold in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate Sewerage Connection with associated works by Amberon Limited on behalf of Anwyl Construction Company Limited.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 06th September 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only

be closed for 3 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.

A B/FCC (TTRO) 040766

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 20th day of August 2021.

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 DEESIDE INDUSTRIAL PARK

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 20th August 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Parkway between its junctions with First Avenue and Fourth Avenue, Deeside Industrial Park in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate Installation of a new sewer with associated works by Dwr Cymru Welsh Water.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 08th September 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only

be closed for 10 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.

A B/FCC (TTRO) 040769

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 20th day of August 2021.

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT AN INSPECTOR APPOINTED BY THE WELSH MINISTERS UNDER PARAGRAPH 1(1) OF SCHEDULE 6 TO THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 TO DETERMINE THE APPEAL WILL HOLD A VIRTUAL INQUIRY ON TUESDAY, 21 SEPTEMBER 2021 AT 10:00AM WEDNESDAY, 22 SEPTEMBER 2021

INTO THE APPEAL BY MULLER PROPERTY GROUP AGAINST THE DECISION OF FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL AS LOCAL

PLANNING AUTHORITY TO REFUSE PLANNING PERMISSION FOR THE OUTLINE APPLICATION FOR THE DEMOLITION OF 81

DRURY LANE AND ERECTION OF 66 No. DWELLINGS, ON LAND AT 81 DRURY LANE (AND LAND TO THE REAR OF), DRURY,

FLINTSHIRE, CH7 3DX AND THE APPEAL BY MULLER PROPERTY GROUP AGAINST THE FAILURE OF FLINTSHIRE COUNTY

COUNCIL AS LOCAL PLANNING AUTHORITY, TO DETERMINE THE APPLICATION FOR THE DEMOLITION OF 81 DRURY LANE

AND THE ERECTION OF 56 DWELLINGS, ACCESS, PARKING, OPEN SPACE AND ASSOCIATED WORKS AT 81 DRURY LANE

(AND LAND TO THE REAR OF), DRURY, FLINTSHIRE, CH7 3DX WITHIN THE STATUTORY PERIOD.

To take part in the virtual Inquiry, participants will need to have access to Microsoft Teams (via an app

or web browser). This link gives further information on how to use this,

https://support.office.com/enus/

teams.

If you wish to observe or take an active part in the inquiry, please register your interest to

wales@planninginspectorate.gov.uk

no

later than 2 weeks before the inquiry. If actively participating please state your preference of Welsh or English.

The topics to be discussed at the Inquiry will be sent to you under separate cover, along with instructions on how to join the event.

Isabel Nethell authorised by The Welsh Ministers

Dated this 20th day of August 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063280 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 61 yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol Cyf: 060811 yn 80 Mold Road, Bwcle. 062944 - Codi 17 uned gwyliau caban coed ar Fferm Ynys Hir, Picton Road, Picton, Treffynnon. (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus).

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063303 - newid defnydd ty allan presennol i uned gwyliau un ystafell wely i'w osod yn Oak Alyn Cottage, Village Road, Cadole, Yr Wyddgrug (Datblygiad sydd yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).

063137 - Arddangos arwydd ffasgia newydd yn 49, Stryd Fawr, Yr Wyddgrug (Datblygiad sydd yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).

063238 - Newid defnydd capel presennol i un annedd yng Nghapel Reheboth, Gwaenysgor (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 10 Medi 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 20 Awst 2021. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 MOLD

Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn yn cyhoeddi ei fwriad i wneud Gorchymyn nid cynt na saith niwmod wedi 20 Awst 2021 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd yr B5444 Stryd Fawr Uchaf rhwng y gyffordd a'r A541 Ffordd Dinbych a'r gyffordd a Phwll Glas yn yr Wyddgrug yn Sir y Fflint.

a

Mae angen cau'r ffordd er mwyn galluogi Amberon Cyf. i gysylltu carthffos a gwneud gwaith cysylltiedig ar ran Cwmni Adeiladu Anwyl Cyf.

Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd arall.

Rhagwelir y daw'r Gorchymyn yn dod i rym ar 06 Medi 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Ni fydd y ffordd ar gau ond am dair wythnos, neu'n gynt os cwblheir y gwaith yn fuan, ond mae'r Gorchymyn yn caniatau uchafswm o ddeunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040766

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 20 Awst 2021. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 DEESIDE INDUSTRIAL PARK

Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn yn cyhoeddi ei fwriad i wneud Gorchymyn nid cynt na saith niwmod wedi 20 Awst 2021 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y Barcffordd rhwng y gyffordd a Choedlan Un a'r gyffordd a Choedlan Pedwar, Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn galluogi Dwr Cymru i osod carthffos a gwneud gwaith cysylltiedig. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd arall.

Rhagwelir y daw'r Gorchymyn yn dod i rym ar 08 Medi 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Ni fydd y ffordd ar gau ond am ddeg wythnos, neu'n gynt os cwblheir y gwaith yn fuan, ond mae'r Gorchymyn yn caniatau uchafswm o ddeunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040769

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 20 Awst 2021.

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD AROLYGYDD A BENODIR GAN WEINIDOGION CYMRU

0 DAN BARAGRAFF 1(1) ATODLEN 6 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 I BENDERFYNU AR YR APEL YN CYNNAL YMCHWILIAD RHITHWIR1AR DYDD MAWRTH, 21 MEDI 2021 AM 10:OOYB DYDD MERCHER, 22 MEDI 2021

I'R APEL GAN MULLER PROPERTY GROUP YN ERBYN PENDERFYNIAD CYNGOR SIR Y FFLINT FEL YR AWDURDOD CYNLLUNIO LLEOLIWRTHOD RHOICANIATAD CYNLLUNIO AR GYFER Y CAIS AMLINELLOL I DDYMCHWEL 81 DRURY LANE A CHODI66 0 ANHEDDAU, AR DIR YN 81 DRURY LANE (A THIR I'R CEFN OHONO), DRURY, SIR Y FFLINT, CH7 3DX A'R APEL GAN MULLER PROPERTY GROUP YN ERBYN METHIANT CYNGOR SIR Y FFLINT FEL YR AWDURDOD CYNLLUNIO LLEOL,

1 BENDERFYNU AR Y CAIS AR GYFER DYMCHWEL 81 DRURY LANE A CHODI 56 0 ANHEDDAU, MYNEDFA, LLE PARCIO, MAN AGORED A GWAITH CYSYLLTIEDIG YN 81 DRURY LANE (A THIR I'R CEFN OHONO), DRURY, SIR Y FFLINT, CH7 3DX 0 FEWN Y CYFNOD STATUDOL.I gymryd rhan yn yr Ymchwiliad rhithwir, bydd angen i'r cyfranogwyr ddefnyddio Microsoft Teams (trwy ap neu borwr gwe). Mae'r ddolen hon yn rtioi rtiagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio Microsoft Teams

https://support.oflice.com/en-us/teams

. Os hoffech arsylwi'r ymchwiliad neu gymryd rhan ynddo, cofrestrweh eich diddordeb trwy anfon neges ebost at

wales@planninginspectorate.gov.uk

2 wythnos cyn yr ymchwiliad fan bellaf. Os byddweh yn cymryd rhan, nodweh p'un a fyddai'n well gennych wneud hynny yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Bydd y pynciau sydd i'w trafod yn yr Ymchwiliad yn cael eu hanfon atoch ar wahan, ynghyd a chyfarwyddiadau ar sut i ymuno §'r digwyddiad.

Isabel Nethell, Awdurdodwyd Gan Weinidogion Cymru. Dyddiedig 20 Awst 2021.

www.slrytlllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0621959.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices