Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0621206

Notice effective from
13th August 2021 to 12th September 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063206 - Change of use from a betting shop to an aesthetics clinic use class D1 at ground floor premises, 7 Chester Street, Mold (Development affecting the character of a Conservation Area).
063247 - To convert part of the ground floor of Kelsterton Hall to holiday accommodation for maximum 4no.people at Kelsterton Hall, Kelsterton Road, Connah's Quay. (Affects the setting of a Listed Building).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 3rd September 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy). Dated this 13th day of August 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
BUCKLEY
Flintshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from proceeding in B5128 Church Road between its
junctions with A549 Chester Road and Butterley Drive, Buckley in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Gas mains replacement with associated works by Wales and West Utilities.
The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 16th August 2021. It is anticipated that the road will only be closed for 3 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 040341
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 13th day of August 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 VARIOUS ROADS IN FLINTSHIRE
Hintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicles from proceeding in any of the following roads:
1. Gronant Hill, Gronant - between its junctions with A548 Mostyn Road and Llanasa Road;

2. A5104 Corwen Road, Treuddyn and Coed Talon - between its junctions with Rhyd Osbar and Ffordd Y Uan;

3. A5026 Boot Hill, Bagillt - between its junctions with Cross Roads and Sunnyside Close;

4. Abbotts Lane, Penyffordd - between its junctions with Rhos Road and Park Crescent;

5. Hafod Park, Connahs Quay - from its junction with Clifton Park Avenue;

6. The Nook, Mancot - from its junction with Mill Lane;

7. Llanasa Road, Llanasa - from its junction with Gwespyr Crossroads for an approximate distance of 180 metres;

8. Unnamed Road, Gorsedd - between its junctions with A5026 Waen Crossroads and Gorsedd Church Crossroads;

9. Unnamed Road, Gorsedd - between its junctions with A5026 Waen Crossroads and Saith Ffynnon Crossroads;

10. Kinnerton Lane, Kinnerton - between its junctions with Main Road and Lesters Lane;


DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y ceisiadau canlynol wedi'u cyHwyno i Gyngor Sir y Fflint mewn perthynas a'r ddeddfwriaeth uchod. 063206 - Newid defnydd o fed yn stop fetio i fod yn glinig estheteg defnydd dosbarth D1 ar lawr gwaelod yr eiddo, 7 Stryd Caer, Yr Wyddgrug (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth).
063247 - Trosi rhan o lawr gwaelod Kelsterton Hall i fod yn llety gwyliau ar gyfer uchafswm o 4 o bobl yn Kelsterton Hall, Kelsterton Road, Cei Connah. (Datblygiad sy'n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).
Mae copi o'r cais, y cynlluniau a dogfennau eraill ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio tan 3 Medi 2021 ar ein gwefan yn

www.siryfflint.gov

. Lik/cronfaddataceisiadaucynllunio. Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau am y cais uchod wneud hynny ar ein gwefan, dros e-bost i

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu'n ysgrtfenedig i'r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan ddyfynnu'r cyfeimod perthnasol, a hynny erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi). Dyddiedig 13 Awst 2021.
Lik
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 BWCLE
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y B5128 Church Road, rhwng ei chyffyrdd aVr A549 Chester Road a L8n Butterley, Bwcle yn Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wales and West Utilities gael gosod prif beipen nwy newydd a gwneud gwaith cysylltiedig. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 Awst 2021. Rhagwelir mai dim ond am 3 wythnos y bydd y ffordd ar gau, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, ac ni chaiff fod ar gau am fwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040341.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Dyddiedig 13 Awst 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 FFYRDD AMRYWIOL YN SIR Y FFLINT
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r ffyrdd canlynol:
1. Gronant Hill, Gronant - rhwng ei chyffyrd a'r A548 Ffordd Mostyn a Ffordd Llanasa;

2. A5104 Ffordd Corwen, Treuddyn a Choed Talon - rhwng ei chyffyrdd a Rhyd Osbar Ffordd y Uan;

3. A5026 Boot Hill, Bagillt - rhwng ei chyffyrd a Cross Roads a Sunnyside Close;

4. Abbotts Lane, Penyffordd - rhwng ei chyffyrd a Rhos Road and Park Crescent;

5. Hafod Park, Connahs Quay - o'i chyffordd a Clifton Park Avenue;

6. The Nook, Mancot - o'i chyffordd a Mill Lane;

7. Ffordd Llanasa, Llanasa - o'i chyffordd a chroesffordd Gwespyr am bellter o oddeutu 180 metr;

8. Ffordd ddienw, Gorsedd - rtiwng ei chyffyrdd a'r A5026 croesffordd y Waen a chroesffordd Eglwys Gorsedd;

9. Ffordd ddienw, Gorsedd - rtiwng ei chyffyrdd a'r A5026 croesffordd y Waen a chroesffordd Saith Ffynnon;

10. Kinnerton Lane, Kinnerton - rhwng ei chyffyrdd a Main Road a Lesters Lane;

a
11. B5126 L6n y Felin, Bwcle rhwng ei chyffyrdd S'r A549 Windmill Road a Hawkesbury Road;

12. B5129 Chester Road East, Pentre - rhwng ei chyffyrdd a chylchfan A550 Queensferry a Ffordd y Pentre

13. B5122 Main Road, Caerwys - rhwng ei chyffyrdd S St Michael's Drive a Pant Farm;

14. Conway Close, y Fflint - o'i chyffordd § Bryn Glas;

15. Old Mold Road - o'i chyffordd a Ffordd Ddeuol yr A541

16. Ffordd ddienw, Afonwen - rhwng ei chyffordd a'r A541 Ffordd Dinbych a chroesffordd Pen Ucha Pellaf;

17. Ffordd ddienw, Penyffordd - rhwng ei chyffyrdd a Picton Road a chroesffordd Glan yr Afon;

Yn ystod y cyfnod cau ffyrdd a chyfyngiadau, bydd pob stryd yn yr atodlenni uchod yn destun gostyngiad cyflymder dros dro, gan atal cerbydau rhag teithio ar gyflymder yn fwy na 10mya;
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Adran Gwaith Stryd a Chludiant Cyngor Sir y Fflint wneud gwaith ail-wynebu, trin wyneb y ffordd a gwaith cysylltiedig.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.
Bydd y Gorchymyn yn ded i rym ar 16 Awst 2021 neu cyn gynted § phosibl wedi hynny a bydd wedi darfod erbyn 31 Mawrth 2022 neu cyn hynny os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ond ni fydd yn para am ddim mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040576.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 13 Awst 2021.
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 RHOSESMOR
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn, ddim cynt na 7 diwmod o 13 Awst 2021, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Ffordd Berth Ddu o'i chyffordd ddeheuol gyda'r B5123 am bellter o tua 90 metr, Rhosesmor yn Sir y Fflint. Y rheswm dros gau'r ffordd yw hwyluso gwaith gosod cwblhau trydanol a gwaith cysylltiedig gan O'Connor Utilities ar ran Scottish Power Systems.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 31 Awst 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am 4 wythnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond dim mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 040712.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Dyddiedig 13 Awst 2021.
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 MOLD
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn, ddim cynt na 7 diwmod o 13 Awst 2021, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrtiyw gerbyd rhag teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain ar Earl Road rhwng ei chyffyrdd gyda West View a B5444 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith dargyfeirio ceblau trydanol a gwaith cysylltiedig gan O'Connor Utilities Limited ar ran Scottish Power Systems.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 28 Awst 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am
1 wythnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond dim mwy na deunaw mis.
Bydd mynediad yn cael ei ganiatau i gerddwyr drwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.
A B/FCC (TTRO) 040715.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 13 Awst 2021.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
11. 12.
B5127 Mill Lane, Buckley - between its junction with A549 Windmill Road and Hawkesbury Road; B5129 Chester Road East, Pentre - between its junctions with A550 Queensferry roundabout and Ffordd Y Pentre;
13. B5122 Main Road, Caerwys - between its junctions with St Michaels Drive and Pant Farm junction;

14. Conway Close, Flint - from its junction with Bryn Glas;

15. Old Mold Road, Hope - from its junction with A541 Dual Carriageway;

16. Unnamed Road, Afonwen - between its junctions with A541 Denbigh Road and Pen Ucha Pellaf Crossroads;

17. Unnamed Road, Penyffordd - between its junctions with Picton Road and Glan Yr Afon Crossroads

During the period of the closures and restrictions, all streets in the schedules above will be subject to a temporary speed restriction which will prohibit vehicles from travelling at a speed exceeding 10 mph.
The reason for the closures is to facilitate Carriageway resurfacing and surface dressing and associated works by Hintshire County Council; Streetscene and Transportation.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 16th August 2021, or as soon as possible thereafter with a completion date of 31 st March 2022
or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
A B/FCC fTTRO) 040576.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 13th day of August 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 RHOSESMOR
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 13 August 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Berth Ddu Loop Road from its southerly junction with B5123 for an approximate distance of 90 Metres, Rhosesmor in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Electrical Cabling with associated works by O'Connor Utilities on behalf of Scottish Power Systems.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on 31st August 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only be
closed for 4 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
A B/FCC (TTRO) 040712.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 13th day of August 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
TEMPORARY PROHIBITION OF ONE WAY TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 MOLD
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 13th August 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in a north easterly direction on Earl Road between its junctions West View and B5444 High Street, Mold in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate diversion of electrical cabling and associated works by O'Connor Utilities Limited on behalf of Scottish Power Systems.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs. It is anticipated that the Order will come into force on 28 August 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 1 week, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. Pedestrian access through the prohibited section will be maintained throughout the period of the closure. A B/FCC (TTRO) 040715.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 13th day of August 2021.

www.flintshire.gov.uk


County Hall, Mold, Flintshire
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0621206.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices