Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0620298

Notice effective from
6th August 2021 to 5th September 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063191 - Application for the approval of reserved matters following outline approval 056540 (amended by 059635) at former Corns Garden City Site, Garden City, Deeside (This development affects the setting of a Listed Building).

063236 - Advertisement of current business, Costume Hire and Creative Workshops Company at 43-47 High Street, Mold (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).

A copy of the application, plans and cither documents may be inspected by members of the public until 27 August 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 6th day of August 2021.

SECTION 23 OF THE ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 PROPOSED PEDESTRIAN CROSSING ON THE B5121 GREENFIELD ROAD, GREENFIELD

NOTICE is hereby given that the Flintshire County Council, in exercise of its powers under Section 23 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers proposes:-a) The replacement of an existing Zebra Crossing, with a Pelican Crossing at the location as described in the Schedule to this Notice. The usual prohibition of vehicles stopping, waiting, loading and unloading on the carriageway within the areas marked by Zig Zag lines on either side of the crossings will apply.

Reason for Proposal: Following a number of reports of cars failing to stop for the existing Zebra Crossing in situ, Flintshire County Council have been successful in obtaining funding to install a Pelican crossing. The existing Zebra crossing is no longer fit for purpose as, increasingly, motorists are approaching it too fast. There have been numerous examples recently of "near misses", when pedestrians, have been forced to take evasive action to avoid being struck by a vehicle. A pelican crossing would remove the discretion to stop, which some motorists, regrettably, see as an option.

In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the proposed Order, plans showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders. Or you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

or calling 01352 701234.

Any Objections to the above proposal should be sent to the undersigned at the address given below (quoting reference KW/TRO/B5121) by Friday 27th August 2021. SCHEDULE

New Pelican Crossing to be installed

B5121 Greenfield Road, Greenfield - in the vicinity of the existing Zebra Crossing on the B5121 Greenfield Road, Greenfield near to the junction of School Lane.

Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene and Transportation), County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NR.

Dated this 6th day of August 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063191 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 81 yn dilyn caniatad amlinellol 056540 (a ddiwygiwyd gan 059635) ar hen safle Corns Garden City, Garden City, Glannau Dyfrdwy (mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig). 063236 - Hysbyseb busnes presennol, Costume Hire and Creative Workshops Company yn 43-47 Stryd Fawr, yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 27 Awst 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 6 Awst 2021.

AD RAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR Y B5121 FFORDD MAES GLAS, MAES GLAS

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Sir y Fflint, gan arfer ei bwerau dan Adran 23 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig:-

a) Gosod Croesfan Belican yn lle'r Groesfan Sebra bresennol yn y

lleoliad a ddisgrifir yn yr Atodlen i'r Rhybudd hwn. Bydd y gwaharddiad arferol ar gerbydau yn stopio, aros, llwytho a dadlwytho ar y gerbyrffordd o fewn yr ardaloedd sydd wedi'u marcio gan linellau igam-ogam ar y naill ochr i'r croesfannau yn parhau. Rheswm dros y Cynnig: Yn dilyn nifer o adroddiadau bod ceir wedi methu a stopio wrth y Groesfan Sebra sydd yno ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir y Fflint wedi llwyddo i gael cyllid i osod croesfan Belican. Nid yw'r groesfan Sebra bresennol yn addas at y diben bellach oherwydd, yn gynyddol, mae modurwyr yn nesau ati yn rhy gyflym. Cafwyd nifer o enghreifftiau yn ddiweddar o "ddamweiniau posibl", pan orfodwyd cerddwyr, i gymryd camau osgoi i osgoi cael eu taro gan gerbyd. Byddai croesfan belican yn dileu'r disgresiwn i stopio, y mae rhai modurwyr, yn anffodus, yn ei ystyried yn opsiwn. Er diogelwch yn ystod y Pandemig COVID-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn arfaethedig, cynlluniau'n dangos y ffyrdd a effeithir amynt gan y cynnig a datganiad o resymau'r cyngor dros wneud y Gorchymyn, cynghorir eich bod yn eu darllen ar ein gwefan ar

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl >Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig. Fel arall, gallwch wneud cais am gopi o'r dogfennau drwy anfon e-bost at

Streetscene@flintshire.gov.uk

neu ffonio 01352701234. Dylid anfon unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig uchod at y cyfeiriad isod (gan ddyfynnu cyfeirnod KW/TRO/B5121) erbyn dydd Gwener 27 Awst 2021. ATODLEN

a

Gosod Croesfan Belican Newydd

B5121 FFORDD MAES GLAS, MAES GLAS - wrth ymyl y Groesfan Sebra bresennol ar y B5121 Ffordd Maes Glas, Maes Glas gerllaw cyffordd Ion yr Ysgol.

Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NR.

Dyddiedig 6 Awst 2021.

www.slrytnint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0620298.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices