Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0618527

Notice effective from
23rd July 2021 to 22nd August 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063133 - Renew the curved glass lantern rooflight above the function room. Renew on the basis of a simplified dual pitched glazed roof lantern at Plas Hafod Hotel, Hafod Road, Gwemymynydd, Mold, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building). 061388 - Outline - Demolition of former Police Station and Curtilage Buildings and erection of 10 new build apartments and associated parking at former Buckley Police Station, Mold Road, Buckley, Flintshire. (This development affects the setting of Listed Building). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 13th August 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 23rd day of July 2021.
NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND
In compliance with section 123 (2A) Local Government Act 1972, Rintshire County Council gives notice that it intends to dispose, by the grant of an easement, of part of open space land being the play area on the North side of Ffordd Derwyn, Penyffordd, Flintshire in
connection with the installation of surface water and foul drainage pipes, associated manholes and inspection chambers and necessary ancillary apparatus. A copy of a plan of the easement strip may be inspected at Rintshire Connects, Buckley Library, The Precinct, Buckley, Flintshire, CH7 2EF during normal opening hours, and is available for inspection on the Council's website (Public Notices Section) at

www.fiintshire.gov

. uk. Any objections, giving reasons, regarding the intended disposal, should be made, in writing, to Valuation and Estates Team, Flintshire County Council, TyDewi Sant, St. Davids Park, Ewloe CH5 3FF or by e-mail to

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

to be received no later than 6th August 2021.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance). Dated this 23rd day of July 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyffwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063133 - Adnewyddu'r ffenestri to llusern gwydr cram uwchben yr ystafell ddigwyddiadau. Adnewyddu ar sail llusern to gwydrog deuol syml yng Ngwesty Plas Hafod, Ffordd Hafod, Gwernymynydd, yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).
061388 - Amlinelliad - Dymchwel hen orsaf heddlu ac adeilad cwrtil a chodi 10 fflat newydd a He parcio cysylltiedig yn Hen Orsaf Heddlu Bwcle, Ffordd Yr Wyddgrug, Bwcle, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 13 Awst 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn S'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).
Dyddiedig 23 Gorffennaf 2021.
HYSBYSIAD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED CYHOEDDUS
Er mwyn cydymffurflo ag adran 123 (2A) Deddf Uywodraeth Leol 1972, mae Cyngor Sir Y Fflint yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwaredu, drwy roddi hawddfraint, man o dir agored sef yr ardal chwarae ar ochr ogleddol Ffordd Derwyn, Penyffordd, Sir y Fflint yn gysylltiedig a gosod pibellau dwr wyneb a draenio dwr budr, tyllau caead cysylltiedig a siambrau archwilio a'r offer ategol angenrheidiol. Gellir archwilio copi o gynllun o'r llain hawddfraint yn Sir y Fflint yn Cysylltu, Uyfrgell Bwcle, The Precinct, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2EF yn ystod oriau agor arferol, ac mae ar gael i'w archwilio ar wefan y Cyngor (Adran Hysbysiadau Cyhoeddus) yn

www.flintshire.gov.uk

. Os bydd rhywun yn dymuno gwrthwynebu, dylid gwneud hynny'n ysgrifenedig, gan roi rhesymau, a'i anion i'r Tfm Prisio ac Ystadau, Cyngor Sir y Fflint, Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo CH5 3FF neu drwy e-bost at

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

erbyn 6ed Awst 2021 fan bellaf. Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu). Dyddiedig 23 Gorffennaf 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
mint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0618527.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices