Search for more Public Notices in your area
Traffic

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: MFN0617609

Notice effective from
16th July 2021 to 15th August 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063101 - Application for approval of reserved matters following outline approval 061125 at RAF Sealand South Camp, Welsh Road, Garden City, Deeside.

063093 - Application for approval of reserved matters following outline approval 053325 on land adjacent to Siglen Uchaf, 1 Ruthin Road, Gwemymynydd, Flintshire.

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063055 - Extension, alteration and remodelling of single storey gate house at Talacre Lodge, Uanasa Road, Gwespyr, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 063122 - Erection of 2 detached live/work units at the former Centre Point Garage, Denbigh Road, Afonwen, Nr Mold, Flintshire. (This development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates). (This development affects the setting of a Listed Building). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 6th August 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 16th day of July 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

6L

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063101 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 81 yn dilyn cymeradwyaeth amiinellol 061125 yn RAF Sealand, South Camp, Welsh Road, Garden City, Glannau Dyfrdwy. 063093 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 61 yn dilyn cymeradwyaeth amiinellol 053325 ar dir gerllaw Siglen Uchaf, 1 Ffordd Rhuthun, Gwemymynydd, Sir y Fflint.

1

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063055 - Ymestyn, newid ac ailfodelu porthdy un llawr yn Talacre Lodge, Ffordd Uanasa, Gwesbyr, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth). 063122 - Codi dwy uned byw/gweithio ar wahan yn hen Garej Centre Point, Ffordd Dinbych, Afonwen, ger yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Nid yw'r datblygiad hwn yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud ag ef) (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 6 Awst 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 16 Gorffennaf 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0617609.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices