Search for more Public Notices in your area
General

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM ARCHWILIAD CYFRIFON 2020/21

Notice ID: WAR2133347

Notice effective from
9th July 2021 to 8th August 2021

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM ARCHWILIAD CYFRIFON 2020/21
31 Arcrmriliad Cyhoeddus (Cymru) 2004^ a Chyfrifon a Rheoliadau Archwiliad (Cymru) 2014:-
 
1 O ddydd Llun 26 Gorffenaf 2021 i ddydd Gwener 20 Awst 2021 (cynhwysol) rhwng yr oriau o 9.30am a 4.15pm (Llun i Gwener), gall unrhyw berson & dlddordeb, drwy gals I Prlf Swyddog - Cyllid a TGCh y Cyngor yn Stryt Y Lampint, Wrecsam, archwilio a gwneud coplau o gyfrlfon y Cyngor a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn yn dod I ben ar 31 Mawrth 2021, a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau a thalebau a derbynebau perthnasol.
 
2 Bydd Archwllydd Cyffredinol Cymru, ar, neu ar ol 23 Awst 2021, nes y calffyr archwllladel gwblhau, yn rhol cyfle I unrhyw etholwr llywodraeth leol yr ardal y mae'r cvfrifonyn ymwneud a hi, neu el gynrychlolydd, el gwestiynu am y cyfrlfon. Gall unrhyw etholwr, neu ei gynrychiolydd, fynd ger bron yr Archwllydd Cyffredinol I wrthwynebu'r cyfrlfon. Gellir cysylltu a'r Archwilydd Cyffredinol trwy Michelle Phoenix yn Archwilio Cymru, Llawr Gwaelod, Uned 5325, Pare BusnesGgledd Cymru, Abergele, Conwy, LL22 8LJ. Rhif ffon 02920 320500 neu drwy e-bostio Michelle. phoenix@audit.wales.

Mae'n rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad yn gyntaf i'r Archwilydd Cyffredinol trwy Michelle Phoenix yn Swyddfa Archwilio Cymru, Llawr Gwaelod, Uned 5325, Pare Busnes Gogledd Cymru, Abergele, Conwy LL22 8LJ. Rhif ffon 02920 320500 neu e-bost Michelle.phoenix® audit.wales. Mae'n rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig i'r Cyngor yn y cyfeiriad isod. RICHARD WEIGH PRIF SWYDDOG - CYLLID a TGCh Stryt y Lampint Wrecsam LL11 1 ARWREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL AUDIT OF ACCOUNTS 2020/21 NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Sections 29 to 31 of the Public Audit (Wales) Act 2004, and the Accounts and Audit Regulations (Wales) 2014:-
1 From Monday 26 July 2021 to Friday 20 August 2021 (inclusive) between the hours of 9.30 am and 4.15 pm Mondays to Fridays any person interested, on application to the Council's Chief Officer-Finance & ICT at Lambpit Street, Wrexham, may inspect and make copies of the accounts of the above named Council for the year ended 31 March 2021 and all books, deeds, contracts, bills and vouchers and receipts relating thereto.

2 On or after the 23 August 2021, until the completion of the audit, the Auditor General for Wales will provide any local government elector of the area to which the accounts relate, give any such elector, or his/her representative, may attend before the Auditor General to make objection to the accounts. The Auditor General can be contacted via Michelle Phoenix at Audit Wales, Ground Floor, Unit 5325, North Wales Business Park, Abergele, Conwy, LL22 8LJ. Telephone number 02920 320500 or by e-mail at Michelle.phoenix@audit.wales.

Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via Michelle Phoenix at Audit Wales, Ground Floor, Unit 5325, North Wales Business Park, Abergele, Conwy, LL22 8LJ. Telephone number 02920 320500 or by e-mail at Michelle.phoenix@audit.wales. A copy of the written notice must be provided to the Council at the address below.
RICHARD WEIGH CHIEF OFFICER-FINANCE & ICT Lambpit Street Wrexham LL11 1AR

Attachments

WAR2133347.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices