Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND

Notice ID: MFN0615746

Notice effective from
2nd July 2021 to 1st August 2021

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR Y FFLINT
NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND
In compliance with section 123 (2A) Local Government Act 1972, Flintshire County Council gives notice that it intends to dispose, by the grant of an easement, of part of open space land being the Land formerly known as John Summers High School, Chester Road West, Queensferry, Deeside, Flintshire in connection with the installation of an underground gas pipe approximately 168 metres in length and necessary ancillary apparatus, for nil consideration. A copy of a plan of the easement strip may be inspected at Flintshire Connects, Wepre Drive, Connah's Quay, Flintshire CH5 4HA during normal opening hours, and is available for inspection on the Council's website (Public Notices Section) at

www.flintshire.gov.uk

. Any objections, giving reasons, regarding the intended disposal, should be made, in writing, to School Modernisation Team, Education and Youth, Flintshire County Council, Ty Dewi Sant, St David's Park, Ewloe, Flintshire CH5 3XT or by e-mail to 21

stcenturyschools@flintshire.gov.uk

to be received no later than 9 July 2021. Gareth Owens, Chief Officer (Governance). TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above
RHYBUDD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED CYHOEDDUS
Yn unol ag adran 123 (2A) o Ddeddf Uywodraeth Leol 1972, mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd ei fod yn bwriadu gwaredu, drwy roi hawddfraint, rhan o dir agored a enwyd yn flaenorol yn Ysgol Uwchradd John Summers, Chester Road West, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint mewn cysylltiad a gosod pibell nwy o dan y ddaear oddeutu 168 metr o hyd a'r cyfarpar ategol angenrheidiol, am ddim. Gellir archwilio copi o gynllun y tir yn Sir y Fflint yn Cysylltu, Wepre Drive, Cei Connah, Sir y Fflint, CH5 4HA yn ystod oriau agor arferol ac mae ar gael i'w archwilio ar wefan y Cyngor (Adran Hysbysiadau Cyhoeddus)

www.siryfflint.gov.uk

. Os bydd rhywun yn dymuno gwrthwynebu, dylid gwneud hynny'n ysgrifenedig, gan roi rhesymau, a'i anfon i'r Tim Moderneiddio Ysgolion, Addysg ac leuenctid, Cyngor Sir Y Fflint, Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo, Sir y Fflint, CH5 3XT neu drwy e-bost i

21stcenturyschools@flintshire.gov.uk

erbyn 9 Gorffennaf 2021 fan bellaf. Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu). DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
a
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12
6L
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063104 - Codi gwaith nwyeiddio datblygedig a datblygiad cysylltiedig ardiroddi ar Weighbridge Road, Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy.
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 059664 - Cais Adeilad Rhestredig - Atgyweirio ac ailwampio adeiladau gwag hanesyddol (rhestredig) cyn safle ysbyty, a thai/ fflatiau newydd cysylltiedig i greu cyfanswm o 89 o anheddau yn y cyn Ysbyty Lluesty, Hen Ffordd Caer, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig). (Derbyniwyd diwygiadau).
062315 - Codi 12 annedd, parcio a thirlunio cysylltiedig. Adeiladu mynediad newydd i gerbydau ar dir oddi ar Ffordd Brynford, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad rhestredig). (Derbyniwyd diwygiadau). Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 23 Gorffennaf 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).
Dyddiedig 2 Gorffennaf 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
063104 - Erection of an advanced gasification plant and associated development at land off Weighbridge Road, Deeside Industrial Estate.
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above
059664 - Listed Building Application - Repair and refurbishment of vacant historic (listed) former hospital buildings, with associated new build houses/apartments to create a total of 89 dwellings at former Lluesty Hospital, Old Chester Road, Holywell. (This development affects the special character and setting of a Listed Building). (Amendments Received).
062315 - Erection of 12 no. Dwellings, associated parking and landscaping. Construction of new vehicular access on land off Brynford Road, Holywell, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building). (Amendments Received). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 23rd July 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 2nd day of July 2021.

www.flintshire.gov.uk

Attachments

MFN0615746.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices