Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND

Notice ID: MFN0614711

Notice effective from
25th June 2021 to 25th July 2021

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

CYNGOR SIR Y FFLINT

NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND

In compliance with section 123 (2A) Local Government Act 1972, Flintshire County Council gives notice that it intends to dispose, by the grant of an easement, of part of open space land being the Land formerly known as John Summers High School, Chester Road West, Queensferry, Deeside, Flintshire in connection with the installation of an underground gas pipe approximately 168 metres in length and necessary ancillary apparatus, for nil consideration. A copy of a plan of the easement strip may be inspected at Flintshire Connects, Wepre Drive, Connah's Quay, Flintshire CH5 4HA during normal opening hours, and is available for inspection on the Council's website (Public Notices Section) at

www.flintshire.gov.uk

. Any objections, giving reasons, regarding the intended disposal, should be made, in writing, to School Modernisation Team, Education and Youth, Flintshire County Council, Ty Dewi Sant, St David's Park, Ewloe, Flintshire CH5 3XT or by e-mail to 21

stcenturyschools@flintshire.gov.uk

to be received no later than 9 July 2021. Gareth Owens - Chief Officer (Governance) TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063036 - Demotion of hotel and erection of 8 no. detached dwellings at Plas Ifan Hotel, Northop Hall, Mold, Flintshire (The development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates).

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063033 - Change of use of land for the stationing of caravans for residential purposes at Dollar Park, Bagillt Road, Holywell. (This development affects the setting of a Listed Building and does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates).

062907 - Renewal of temporary planning permission ref 055000 for the erection of a propagation shed for growing and cultivating rare plants for recreational purposes at New Farm Cottage, Rhyddyn Hill, Caergwrle Flintshire (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 16th July 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 25th day of June 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

RHYBUDD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED CYHOEDDUS

Yn unol ag adran 123 (2A) o Ddeddf Uywodraeth Leol 1972, mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd ei fod yn bwriadu gwaredu, drwy roi hawddfraint, rhan o dir agored a enwyd yn flaenorol yn Ysgol Uwchradd John Summers, Chester Road West, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint mewn cysylltiad a gosod pibell nwy o dan y ddaear oddeutu 168 metr o hyd a'r cyfarpar ategol angenrheidiol, am ddim, Gellir archwilio copi o gynllun y tir yn Sir y Fflint yn Cysylltu, Wepre Drive, Cei Connah, Sir y Fflint, CH5 4HA yn ystod oriau agor arferol ac mae ar gael i'w archwilio ar wefan y Cyngor (Adran Hysbysiadau Cyhoeddus)

www.siryfflint.gov.uk

. Os bydd rhywun yn dymuno gwrthwynebu, dylid gwneud hynny'n ysgrifenedig, gan roi rhesymau, a'i anfon i'r Tim Moderneiddio Ysgolion, Addysg ac leuenctid, Cyngor Sir Y Fflint, Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo, Sir y Fflint, CH5 3XT neu drwy e-bost i

21stcenturyschools@flintshire.gov.uk

erbyn 9 Gorffennaf 2021 fan bellaf. Gareth Owens - Prif Swyddog (Llywodraethu) DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063036 - Dymchwel gwesty a chodi 8 anheddau ar wahan yng Ngwesty Plas Ifan, Northop Hall, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint (nid yw'r datblygiad yn unol a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud ag ef)

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063033 - newid defnydd tir ar gyfer gosod carafanau at ddiben preswyl yn Dollar Park, Bagillt Road, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig ac nid yw'n unol a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud ag ef).

062907 - Adnewyddu caniatad cynllunio dros dro cyf 055000 ar gyfer adeiladu sied i dyfu planhigion prin at ddiben hamdden yn New Farm Cottage, Rhyddyn Hill, Caergwrle Sir y Fflint (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth) Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 16 Gorffennaf 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau yngfyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 25 Mehefin 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0614711.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices