Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY 30MPH SPEED RESTRICTION ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14, CEFN Y BEDD

Notice ID: MFN0614053

Notice effective from
18th June 2021 to 18th July 2021

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

NOTICE OF TEMPORARY 30MPH SPEED RESTRICTION ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14, CEFN Y BEDD

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicles from being driven at a speed exceeding 30 mph on the A541 Wrexham Road between its junctions with B5102 Llay Road at NGR 31138 56069 for an approximate distance of 55 metres in a south easterly direction at NGR 31172 56025, Cefn Y Bedd in the County of Flintshire.

The reason for the speed restriction is to facilitate junction improvements with associated works by Flintshire County Council; Streetscene and Transportation. It is anticipated the Order will come into force on the 21st June 2021 for 12 weeks, subject to a maximum period of eighteen months or until completion of the works, whichever is earlier. AB/036225

AB/036225

Gareth Owens, Head of Legal and Democratic Services,

County Hall, Mold Flintshire.

Dated this 18th day of June 2021.

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 062898 - Application for approval of reserved matters following Outline Approval reference 061125 at RAF Sealand, South Camp, Welsh Road, Sealand.

062898

062983 - Application for variation of condition no. 2 following grant of planning permission reference 062774 to vary Condition 14 (hours of operations and delivery) and Condition 29 (wheel washing facility) of planning permission reference 058270 for the Construction and operation of a waste management facility for the management of municipal, commercial and industrial waste, comprising: a waste reception hall with ground level pit tipping area, sorting hall with associated equipment for separation and processing, a refused derived fuel (RDF) hall, control room, electrical room and workers facilities, anaerobic digestion tank farm and associated infrastructure at land lying to the south side of Weighbridge Road, Deeside Industrial Park, Deeside (AMENDED DESCRIPTION).- Application for variation of condition no. 2 following grant of planning permission reference 062774 to vary Condition 14 (hours of operations and delivery) and Condition 29 (wheel washing facility) of planning permission reference 058270 for the Construction and operation of a waste management facility for the management of municipal, commercial and industrial waste, comprising: a waste reception hall with ground level pit tipping area, sorting hall with associated equipment for separation and processing, a refused derived fuel (RDF) hall, control room, electrical room and workers facilities, anaerobic digestion tank farm and associated infrastructure at land lying to the south side of Weighbridge Road, Deeside Industrial Park, Deeside (AMENDED DESCRIPTION).

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062770 - Listed Building Application to remove and replace existing radiators as noted on the drawings including new boiler at Rose Mount, Halkyn. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area). 062857 - Extension to existing business to be used as storage of products at IT Jones, Liverpool House, Main Road, Ffynnongroyw. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 062881 - Listed Building Application for repairs and remedial works at St Winifred's Presbytery, Well Street, Holywell. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area). 062918 - Listed Building Application for conversion of former bank into 7 No. self-contained apartments at H S B C, 17 High Street, Holywell (This development affects the special character and setting of a Listed Building within a Conservation Area).

- Listed Building Application to remove and replace existing radiators as noted on the drawings including new boiler at Rose Mount, Halkyn. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

- Extension to existing business to be used as storage of products at IT Jones, Liverpool House, Main Road, Ffynnongroyw. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

- Listed Building Application for repairs and remedial works at St Winifred's Presbytery, Well Street, Holywell. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

- Listed Building Application for conversion of former bank into 7 No. self-contained apartments at H S B C, 17 High Street, Holywell (This development affects the special character and setting of a Listed Building within a Conservation Area).

062943 - Alteration and formation of balcony structure to rear of existing dwelling, single storey glazed side extension and reconstruction of existing garage at Plas Y Branau, Ffordd Uyn Goch, Gwaenysgor. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).

- Alteration and formation of balcony structure to rear of existing dwelling, single storey glazed side extension and reconstruction of existing garage at Plas Y Branau, Ffordd Uyn Goch, Gwaenysgor. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).

062984 - Expansion of the Dog Day Care business from 20 dogs to 60 including the addition of a new little dog day care building a Portakabin for use as a site office 4 kennels for rescue dogs and ancillary to this 2 small storage containers 3m x 2.4m a Portaloo and the repositioning of an existing timber shed at Fran Bach, Oakenholt Lane, Oakenholt. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).- Expansion of the Dog Day Care business from 20 dogs to 60 including the addition of a new little dog day care building a Portakabin for use as a site office 4 kennels for rescue dogs and ancillary to this 2 small storage containers 3m x 2.4m a Portaloo and the repositioning of an existing timber shed at Fran Bach, Oakenholt Lane, Oakenholt. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 9th July 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/

planningapplicationsdatabase. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 18th day of June 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 18th day of June 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR SIR Y FFLINT

RHYBUDD O GYFYNGIAD CYFLYMDER 30MYA DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14

CEFN Y BEDD

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag cael ei yrru ar gyflymder o fwy na 30mya ar yr A541 Ffordd Wrecsam rhwng ei chyffyrdd a'r B5102 Ffordd Llai yn NGR 31138 56069 am bellter o tua 55 metr i gyfeiriad y de ddwyrain yn NGR 31172 56025, Cefn y Bedd yn Sir y Fflint.

Y rheswm dros y cyfyngiad cyflymder yw i hwyluso gwelliannau gyda gwaith perthnasol gan Gyngor Sir y Fflint; Gwasanaethau Stryd a Chludiant.

Rhagwelir y daw y Gorchymyn i rym ar 21 ain Mehefin 2021 am 12 wythnos, yn ddarostyngedig i gyfnod mwyaf o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gyntaf. AB/036225

AB/036225

Gareth Owens, Pennaeth y Gwasanaethau, Cyfreithiol a Democrataidd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 18fed Mehefin 2021. DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

6L

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwync Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062898 - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn 61 yn dilyn Cymeradwyaeth Amlinellol cyfeimod 061125 yn RAF Sealand, South Camp, Welsh Road, Sealand.

062898

062983 - Cais i amrywio amod rhif 2 yn dilyn rhoi caniatad cynllunio cyfeimod 062774 i amrywio Amod 14 (oriau gweithredu a danfoniadau) ac Amod 29 (cyfleuster golchi olwynion) caniatad cynllunio cyfeirnod 058270 ar gyfer adeiladu a gweithredu cyfleuster rheoli gwastraff ar gyfer rheoli gwastraff dinesig, masnachol a diwydiannol, yn cynnwys: neuadd dderbyn gwastraff gydag ardal tipio ar lefel y llawr, neuadd ddidoli gydag offer cysylltiedig ar gyfer gwahanu a phrosesu, neuadd danwydd yn deillio o sbwriel, ystafell reoli, ystafell drydanol a chyfieusterau i weithwyr, fferm danciau treulio anaerobig ac isadeiledd cysylltiedig ar dir ar ochr ddeheuol Weighbridge Road, Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy (DISGRIFIAD DIWYGIEDIG).- Cais i amrywio amod rhif 2 yn dilyn rhoi caniatad cynllunio cyfeimod 062774 i amrywio Amod 14 (oriau gweithredu a danfoniadau) ac Amod 29 (cyfleuster golchi olwynion) caniatad cynllunio cyfeirnod 058270 ar gyfer adeiladu a gweithredu cyfleuster rheoli gwastraff ar gyfer rheoli gwastraff dinesig, masnachol a diwydiannol, yn cynnwys: neuadd dderbyn gwastraff gydag ardal tipio ar lefel y llawr, neuadd ddidoli gydag offer cysylltiedig ar gyfer gwahanu a phrosesu, neuadd danwydd yn deillio o sbwriel, ystafell reoli, ystafell drydanol a chyfieusterau i weithwyr, fferm danciau treulio anaerobig ac isadeiledd cysylltiedig ar dir ar ochr ddeheuol Weighbridge Road, Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy (DISGRIFIAD DIWYGIEDIG).

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

062770 - Cais Adeilad Rhestredig i gael gwared ac amnewid y rheiddiaduron presennol fel y nodwyd ar y darluniau, yn cynnwys boeler newydd yn Rose Mount, Helygain. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

- Cais Adeilad Rhestredig i gael gwared ac amnewid y rheiddiaduron presennol fel y nodwyd ar y darluniau, yn cynnwys boeler newydd yn Rose Mount, Helygain. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

062857 - Estyniad i'r busnes presennol er mwyn storio cynnyrch yn IT Jones, Liverpool House, Main Road, Ffynnongroyw. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth). 062881 - Cais Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith atgyweirio ac adfer yn St Winifred's Presbytery, Well Street, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). 062918 - Cais Adeilad Rhestredig i drosi hen fane yn 7 rhandy hunangynhwysol yn HSBC, 17 Stryd Fawr, Treffynnon (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a gosodiad Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth). 062943 - Addasu a ffurfio strwythur balconi yng nghefn annedd bresennol, estyniad ochr gwydrog unllawr ac ailadeiladu garej bresennol ym Mhlas y Branau, Ffordd Llyn Goch, Gwaenysgor. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

- Estyniad i'r busnes presennol er mwyn storio cynnyrch yn IT Jones, Liverpool House, Main Road, Ffynnongroyw. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).

- Cais Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith atgyweirio ac adfer yn St Winifred's Presbytery, Well Street, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

- Cais Adeilad Rhestredig i drosi hen fane yn 7 rhandy hunangynhwysol yn HSBC, 17 Stryd Fawr, Treffynnon (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a gosodiad Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth).

- Addasu a ffurfio strwythur balconi yng nghefn annedd bresennol, estyniad ochr gwydrog unllawr ac ailadeiladu garej bresennol ym Mhlas y Branau, Ffordd Llyn Goch, Gwaenysgor. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

062984 - Estyniad i fusnes gofal dydd i gwn o 20 ci i 60, yn cynnwys ychwanegu adeilad gofal dydd newydd i gwn bach, Portakabin i'w ddefnyddio fel swyddfa'r safle, 4 cwt ci ar gyfer cwn wedi'u hachub, ac yn ategol i hyn, 2 gynhwysydd storio bychan 3m x 2.4m, portalw ac ailosod sied goed sy'n bodoli eisoes yn Fran Bach, Oakenholt Lane, Oakenholt. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).- Estyniad i fusnes gofal dydd i gwn o 20 ci i 60, yn cynnwys ychwanegu adeilad gofal dydd newydd i gwn bach, Portakabin i'w ddefnyddio fel swyddfa'r safle, 4 cwt ci ar gyfer cwn wedi'u hachub, ac yn ategol i hyn, 2 gynhwysydd storio bychan 3m x 2.4m, portalw ac ailosod sied goed sy'n bodoli eisoes yn Fran Bach, Oakenholt Lane, Oakenholt. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 9 Gorffennaf 2021 ar ein gwefan sef www.

siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrb yw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwye-bost at planning.consultation®

flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 18 Mehefin 2021.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 18 Mehefin 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Sir y Fflint Flintshire

y

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0614053.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices