Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0612761

Notice effective from
11th June 2021 to 11th July 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062906 - Cais i amrywio amod 4 (Oriau Gweithredu) o ganiatad rhif 059487 i ganiatau gweithrediad y gwaith asffalt (a ganiatawyd o dan ganiatad cynllunio 056419) a symudiadau cerbydau cysylltiol y tu hwnt i'r oriau a ganiateir ar 28 achlysur y flwyddyn yn Chwarel Pant y Pwll Dwr, Brynffordd, Treffynnon, Sir y Fflint.

062962 - Newid defnydd o dy annedd C3 i Dy Amlfeddiannaeth C4 yn 23 Ash Grove, Shotton, Glannau Dyfrdwy. Sir y Fflint.

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062924 - Diwygiadau i'r addasiadau presennol i'r llaethdy i gadw gwaith mewnol a gwydr mewnol ac addasu'r drws mewnol presennol a gosod drysau bwrdd allanol yn Fferm Maes y Coed, Ffordd Dinbych, Afonwen. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).

062901 - Codi adeilad newydd ar ei ben ei nun i ddarparu cyfleuster gofal plant blynyddoedd cynnar a gofal estynedig gyda gwaith ychwanegol wella'r safle yn Ysgol yr Esgob, Caerwys Hill, Caerwys, yr Wyddgrug (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig). 062249 - Gwaith adnewyddu mewnol i dy tafarn presennol gan gynnwys ailaddurno, cladin pren newydd / papur wal a disodli'r rhan uwch ben y bar presennol. Ail-glustogi'r seddi gosodedig presennol ac ychwanegu seddi gosodedig newydd yn Nhafarn a Bwyty'r Llew Coch, Uanasa, Treffynnon (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar rinweddau arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). 062828 a 062829 - Cais Adeilad Rhestredig - Addasiadau ac estyniad arfaethedig yn Uwyn Tew, Licswm, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar rinweddau arbennig Adeilad Rhestredig). 062635 - Dymchwel ystafell haul bresennol i hwyluso estyniad unllawr yn y cefn i ffurfio cegin / ardal ystafell fyw yn South View Cottage, Gorsedd, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 2 Gorffennaf 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

pianning.consuftation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 11 Mehefin 2021.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

mint

062906 - Application for variation of condition 4 (Hours of Operation) of permission reference 059487 to allow for the operation of the asphalt plant (permitted under planning permission 056419) and associated vehicle movements outside of permitted hours on 28 occasions per year at Pant y Pwll Dwr Quarry, Brynford, Holywell, Flintshire. 062962 - Change of use from C3 dwelling house to C4 HMO at 23, Ash Grove, Shotton, Deeside, Flintshire.

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062924 - Amendments to the existing alterations to the dairy to retain the internal works and glazed inner and adapt the existing inner door and installation of outer boarded doors at Maes y Coed Farm, Denbigh Road, Afonwen. (This development affects the setting of a Listed Building).

062901 - Erection of a new standalone building to provide early years and wraparound childcare facility with additional site improvement works at Ysgol Yr Esgob, Caerwys Hill, Caerwys, Mold (This development affects the setting of a Listed Building) 062249 - Existing pub premises to have internal renovation including redecoration, new timber cladding/wallpaper and replacing existing over bar. Existing fixed seating to be reupholstered and new fixed seating added at Red Lion Inn & Restaurant, Uanasa, Holywell (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

062828 & 062829 - Listed Building Application - Proposed alterations and extension at Uwyn Tew, Lixwm, Holywell, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building). 062635 - Demolition of existing conservatory to facilitate a single storey rear extension to form kitchen/living area at South View Cottage, Gorsedd, Holywell, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building with a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 2nd July 2021 on our website at

www.fiintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning,

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 11th day of June 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Sir y Ff lint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0612761.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices