Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: MFN0611613

Notice effective from
4th June 2021 to 4th July 2021

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
NOTICE OF TEMPORARY 30MPH SPEED RESTRICTION
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14 CEFN Y BEDD
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from 4th June 2021 to make an Order which will prohibit any vehicles from being driven at a speed exceeding 30 mph on the A541 Wrexham Road between its junctions with B5102 Llay Road at NGR 31138 56069 for an approximate distance of 55 metres in a south easterly direction at NGR 31172 56025, Cefn Y Bedd in the County of Flintshire.
The reason for the speed restriction is to facilitate junction improvements with associated works by Flintshire County Council; Streetscene and Transportation.
It is anticipated the Order will come into force on the 21 st June 2021 for 12 weeks, subject to a maximum period of eighteen months or until completion of the works whichever is earlier. AB/FCC (TTRO) 040054.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
Dated this 4th day of June 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION
OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
14
GWESPYR
Flintshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from proceeding in an Unnamed Road between its junctions with New Road and Uanasa Road, Gwespyr in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Telecommunications Maintenance with associated works by MJ Quinn on behalf of BT Openreaoh.
The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 8th June 2021. It is anticipated that the road will only be closed for one week, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
A B/FCC (TTRO) 039952.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
Dated this 4th day of June 2021.
TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above
RHYBUDD O GYFYNGIAD CYFLYMDER 30MYA DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14 CEFN Y BEDD
14
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn, ddim cynt na 7 diwmod o 4 Mehefin 2021, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag cael ei yrru ar gyflymder mwy na 30 mya ar yr A541 Ffordd Wrecsam rhwng ei chyffordd a'r B5102 Ffordd Llai yn NGR 31138 56069 am bellter o oddeutu 55 metr i gyfeiriad y de ddwyrain yn NGR 31172 56025, Cefn y Bedd yn Sir y Fflint. Y rheswm dros y cyfyngiad yw galluogi gwelliannau i'r gyffordd a gwaith cysylltiedig gan Gyngor Sir y Fflint; Gwasanaethau Stryd a Chludiant.
Rhagwelir y daw'r Gorchymyn i rym ar 21 Mehefin 2021 . Bydd y ffordd fod ar gau am 12 wythnos, neu yn gynt os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynnar, ac ni chaiff fod ar gau am gyfhod mwy na deunaw mis.
AB/FCC (TRO) 040054.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 4 Mehefin 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -
ADRAN 14
14
GWESBYR
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd
unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Ffordd Ddienw rhwng ei chyffyrdd §
New Road a Ffordd Llanasa, Gwesbyr yn Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i MJ Quinn wneud gwaith cynnal
a chadw a gwaith cysylltiedig ar y cyfarpar Telathrebu ar ran BT
Openreach.
Bydd arwyrJdion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 08 Mehefin 2021. Rhagwelir mai
dim ond am wythnos y bydd y ffordd ar gau, neu lai os cwblheir y
gwaith yn gynt, ac ni chaiff fod ar gau am fwy na deunaw mis.
A B/FCC (TTRO) 039952.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu),
Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Dyddiedig 4 Mehefin 2021.
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12
6L
12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062458 - Datblygiad preswyl o hyd at 140 o anheddau, mynedfeydd, mannau agored, seilwaith draenio cynaliadwy a'r holl waith cysylltiedig (cais amlinellol gan gynnwys mynediad, a phob mater arall wedi'i gadw'n SI) ar dir i'r gogledd o Well Street, Bwcle. (Mae'r datblygiad yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus). 062897 - Adeiladu estyniad 26 ystafell wely gydag ystafelloedd byw ac ystafelloedd ymolchi a chymorth ar gartref gofal presennol ac 18 ystafell wely, er mwyn darparu cyfleusterau gofal nyrsio cyflawn. Nodir y caiff un ystafell wely bresennol ei cholli oherwydd yr estyniad, sy'n golygu y byddai 25 o ystafelloedd gwely ychwanegol yn y pen draw yng Nghartref Gofal Allerton Lodge, Calcoed, Treffynnon. 062983 - Cais i amrywio Amod 14 (oriau gweithredu a danfoniadau) ac Amod 29 (cyfleuster golchi olwynion) ar ganiatad cynllunio 058270 ar gyfer adeiladu a gweithredu cyfleuster rheoli gwastraff i reoli gwastraff bwrdeistrefol, masnachol a diwydiannol, gan gynnwys: neuadd derbyn gwastraff a phydew ar lefel y ddaear, neuadd ddidoli a chyfarpar cysylltiedig ar gyfer gwahanu gwastraff a'i brosesu, neuadd tanwydd sy'n deillio o sbwriel, ystafell reoli, ystafell drydan a chyfleusterau i weithwyr, tanciau treulio anaerobig a seilwaith cysylltiedig ar dir i'r de o Weighbridge Road, Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy.
Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio oopi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 25 Mehefin 2021 areingwefansef

www.siryfflint

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 4 Mehefin 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
062458 - Residential development of up to 140 dwellings, means of access, open space, sustainable drainage infrastructure and all other associated works (Outline application including access, with all other matters reserved) at land to the north of Well Street, Buckley. (The proposed development affects a public right of way). 062897 - Construction of a 26 bedroom extension with lounges and assisted bathrooms to an existing 18 bedroom care home to provide full nursing care facilities. Note one existing bedroom is lost due to the extension, net gain is 25 bedrooms at Allerton Lodge Care Home, Calcot, Holywell.
062983 - Application to vary Condition 14 (hours of operations and delivery) and Condition 29 (wheel washing facility) attached to planning permission reference 058270 for the construction and operation of a waste management facility for the management of municipal, commercial and industrial waste, comprising: a waste reception hall with ground level pit tipping area, sorting hall with associated equipment for separation and processing, a refused derived fuel (RDF) hall, control room, electrical room and workers facilities, anaerobic digestion tank farm and associated infrastructure at land lying to the south side of Weighbridge Road, Deeside Industrial Park, Deeside.
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 25th June 2021 on our website at

www.fiintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning,

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 4th day of June 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0611613.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices