Search for more Public Notices in your area
Planning

Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2091335

Notice effective from
21st May 2021 to 20th June 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0436 Tir i'r De o, Ffordd Holt, Wrecsam, LL13 9SA. Cais amlinellol ar gyfer adeiladu hyd at 600 dwell, gyda tirweddu cymdeithasol, gofod agored cyhoeddus ac sefydliad ar safle, gyda holl faterion a gadwir eithrio ar gyfer mynediad safle y gogledd - cais ynghyd a datganiad amgylcheddol, ymadawiad, datblygiad mawr.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas i'r cynigion dylech ysgrrfennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09.06.2021.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ?hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0436 Land South Of, Holt Road, Wrexham, LL13 9SA. Outline application for the construction of up to 600 dwellings, with associated landscaping, public open space and on-site infrastructure, with all matters reserved except for the northern site access - application accompanied by an environmental statement, a departure, major development.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 09.06.2021.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices