Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio) 2021

Notice ID: WAR2090810

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio) 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn a'i effaith fydd nodi lleoedd parcio yn y Fwrdeistref lie na chaniateir aros na llwytho ar unrhyw adeg, lie na chaniateir stopio ar amseroedd penodedig neu lie caniateir aros neu Iwytho am gyfnod cyfyngedig fel y disgrifir yn Atodlenni'r Hysbysiad hwn,
Bydd y Gorchymyn yn amrywio neu'n dirymu Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2008 i'rfath raddau sy'n berthnasol i hyd y ffordd lie mae cyfyngiadau yn cael eu disgrifio yn yr Atodlenni i'r Hysbysiad hwn a'r Cynlluniau i gael eu hymgorffori yn y Gorchymyn a Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Cyfansawdd Amrywiol Ffyrdd) (Rheoliad Traffig) 2020, Atodlen 1 Eftem 52.
Gellir gwneud cais am gopi o'r Gorchymyn arfaethedig ynghyd 3'r cynlluniau drwy anfon e-bost at

traffic@wrexham.gov.uk

neu yn Neuadd y Sir, Wrecsam, LL111AY, dydd Llun - dydd Gwener 9.00am - 5.00pm (4.45pm ar ddyddiau Gwener). Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r sail dros wrthwynebu, yn ysgrifenedig dim hwyrach na 16.06.2021
Atodlen 1: Dim Aros ar Unrhyw Adeg; Y Gesail, Johnstown; Y Ddwy Ochr; O'i chyffordd 3 Heol Orsaf i'r de am 10m: Heol Orsaf, Johnstown; Ochr Ddeheuol o 12m i orllewin y gyffordd gyda Y Gesail i 12m i'r dwyrain o'r gyffordd: Y Pinwydd, Gresffordd; Y Ddwy Ochr; O 30m o'r gogledd i'r gyffordd gyda L6n y Pant, mewn cyfeiriad gogleddol o 52m: L6n y Pant, Gresffordd: Ochr Deheuol; O 25m i orllewin y gyffordd 3 Maes y Celyn i 33m i'r gorllewin I'r gyffordd 3 Y Pinwydd: Y Mieri, Pentre Broughton; Y Ddwy Ochr; Yr holl ffordd: B5433 Ffordd Gatewen,Pentre Broughton; Ochr Orllewinol; 010m i'r de o'r gyffordd gyda Y Mieri i 10m i'r gogledd o'r gyffordd honno: Ffordd Burton, Burton; Ochr Ddeheuol; o 5m i'r gogledd orllewin o'i chyffordd 3 Rhes y Poplys i 12m i'r de ddwyrain S'r gyffordd honno: Ochr Gogleddol; 012m i'r gogledd orllewin o'i chyffordd 3 Rhes y Poplys i 12m i'r de ddwyrain I'r gyffordd honno: Stryt Cynlas, Rhos; Y Ddwy Ochr; 018m i'r gorllewin o'i chyffordd I Stryt Y Frenhines i'r gorllewin am 28m: Ffordd y Gaer, Bradle; Y Ddwy Ochr; O'i chyffordd 3 Ffordd Mur y Pare, i'r de am 12m: Ffordd Mur y Pare, Bradle; Ochr Ddeheuol; 016m i'r gorllewin o'r gyffordd gyda Ffordd y Gaer i 16m i'r dwyrain o'r gyffordd honno: B5425 Ffordd Newydd, Rhosddu; Ochr Ddwyreiniol; 015m i'r de o'i chyffordd 3 Rhodfa'r Dwyrain am 10m: Cwrt yr Ardd, Pentref Gardd; Y Ddwy Ochr; O'i chyffordd 3'r A5152 Ffordd Caer i'r Dwyrain am 25m: B5097 Stryt y Bont Penycae; Y Ddwy Ochr; O'i chyffordd 3 Ffordd Is y Mynydd, i'r de am 22m i'r gogledd o'i chyffordd 3 Stryt Issa: Ffordd Sonlli, Erddig; Yr Ochr Orllewinol; 010m i'r gogledd S'i chyffordd 3 Ffordd Belgrave, i'r de 10m i'r de o'r gyffordd honno: Ffordd Sonlli, Erddig; Y Ddwy Ochr; 010m i'r de o'r gyffordd 3 Ffordd Belgrave, i'r de am 95m: Ffordd Sonlli; Ochr Ddwyreiniol; Am 105m i'r De o Ffordd Belgrave, i'r de 75m o'r gogledd orllewin o Faes Howard: Ffordd Fynediad Pare Diwydiannol Croesfoel; O 10m i'r gogledd o'r mynediad i gwmni Gwerthu Ceir Dickens i 10m i'r de o'r gyffordd honno: Pen y Graig, Rhos, Ochr Ddwyreiniol; O 60m i'r de o'i chyffordd ag Allt y Gwter, i'r de am 10m: Ffordd Fynediad oddi ar Rhodfa Ellice; Y Ddwy Ochr; Yr Holl Ffordd: Ffordd Cerney, Moss; Yr Ochr Ddeheuol; O Ffordd y Bryn i'r gorllewin am 40m: Ffordd Cerny, Moss; Y Ddwy Ochr; O 40m i'r gorllewin o Ffordd y Bryn am 72m: Ffordd Gwalia, Moss; Y Ddwy Ochr; O Ffordd y L8n Ddu i'r de am 50m: Ffordd y Lfln Ddu, Moss; Y Ddwy Ochr; O Ffordd Gwalia i'r gogledd am 20m: Ffordd Clywedog; Y Ddwy Ochr; O 60m i'r gogledd orllewin o'i chyffordd 3 Ffordd y Bont; i'r gogledd orllewin o'i chyffordd 3 Ffordd De Clywedog:
Trem Sant Alban, Tanyfron, Y Ddwy Ochr, O'i chyffordd 3 Bryn Gwenfro i'r de am 15m: Bryn Gwenfro, Tanyfron; Y Ddwy Ochr; O'i chyffordd 3 Threm Sant Alban i'r dwyrain Am 15m: Ffordd Pentref Hanmer; Y Ddwy Ochr; O 98m i'r gogledd o'i chyffordd 3 Chios y Ffawydden i'r gogledd am B3m; Llwyn y Gorllewin, Rhostyllen; Y Ddwy Ochr; O 32m i'r gorllewin o'i chyffordd 3 Chilgant Wynnstay i'r gorllewin am 70m:
Atodlen 2: Cyfyngiad ar Aros: Cyfyngiad Amser Aros o 60 Munud neb Ddychwelyd. B5445 Chester Road Gresford: North Side; From 35m east of its junction with High Street easterly 27m.
Atodlen 3: Cyfyngiad ar Aros; 8:00am a 5:00pm Dydd Llun i ddydd Gwener. Glan Yr Afon, Rhos; Y Ddwy Ochr; O 48m i'r de o'i chyffordd gyda A5152 Ffordd Wrecsam i'r dwyrain am 100m.
Wrexham County Borough Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) Order 2021
The Wrexham County Borough Council proposed to make an Order the effect of which is to identify parking places within the Borough where no waiting or loading is permitted at any time, no stopping is permitted at specified times or where limited waiting or loading is permitted as described in the Schedules to this Notice.
The Order will vary or revoke the Wrexham County Borough Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Parking Places) (Consolidation) Order 2008 to the extent that ft relates to lengths of road in which restrictions are described in the Schedules to this Notice and the Plans to be incorporated into the Order and The County Borough of Wrexham (Various Roads Composite) (Traffic Regulation) Order 2020, Schedule 11tem 52.
A copy of the proposed Order together with plans may be requested via email to

traffic@wrexham.gov.uk

or at Guildhall, Wrexham, LL11 1AY Monday - Friday 9.00am - 5.00pm (445pm on Fridays). Objections to the proposed Order together with the grounds upon which they are made, should be sent in writing no later than 16.06.21.
Schedule 1; No Waiting At Any Time; Y Gesail, Johnstown; Both Sides; From the junction with Heol Orsaf southerly for 10m: Heol Orsaf, Johnsotwn; South Side From 12m west of the junction with Y Gesail to 12m east of that junction: The Conifers Gresford; Both Sides; From 30m north of the junction with Pant Lane, in a northerly direction for 52m: Pant Lane Gresford; South Side; From 25m west of the junction with Holyfields to 33m west of the junction with The Conifers: The Brambles Pentre Broughton; Both Sides; Its entire length: B5433 Gatewen Road Pentre Broughton; Western Side; Fran 10m south of the junction with The Brambles to 10m north of that same junction: Burton Road Burton; Southern Side; From 5m north west of its junction with Poplar Row to 12m south east of that same junction: Northern Side; From 12m north west of the junction with poplar row to 12m south est of that same junction: Cynlnas Street, Rhos; Both Sides; From 18m west of its junction with Queen Street westerly for 28m: Ffordd y Gaer Bradley; Both Sides; From the junction with Park Wall Road, southerly for 12m: Park Wall Road, Bradley; Southern Side; From 16m west of the junction with Ffordd y Gaer to 16m east of that same junction: B5425 New Road, Rhosddu; East Side; From 15m south of its junction with East Avenue for 10m: Garden Court, Garden Village; Both Sides; From its junction with A5152 Chester Road Easterly for 25m: B5097 Bridge Street Penycae; Both Sides; From its junction with Lower Mountain Road, southerly for 22m north of its junction with Stryt Issa: Sontley Road, Erddig; West Side; From 10m north of its junction with Belgrave Road, Southerly to 10m south of that same junction: Sontley Road, Erddig; Both Sides; From 10m south f the junction with Belgrave Rod, southerly for 95m: Sontley Road; East Side; From 105m South of Belgrave Road, southerly to 75m northwest of Howards Field: Access Road Croesfoel Ind Park; From 10m north of the access to Dickens Car Delaership to 10m South of that junction: Pen y Graig, Rhos, East Side; From 60m south of the junction with Gutter Hill, southerly for 10m: Service Road off Ellice Way; Both Sides; Entire Length: Cerney Road, Moss; South Side; From Bryn Road westerly for 40m: Cemey Road, Moss; Both sides; From 40m west of Bryn Road for 72m: Gwalia Road, Moss; Both sides; From Blacklane Road southerly for 50m: Blacklane Road, Moss; Both sides; From Gwalia Road northerly for 20m: Clywedog Road; Both Sides; From 60m northwest of its junction with Bridge Road, north westerly direction to its junction with Clwedog Road South:
St Albans View, Tanyfron; Both Sides; From its junction with Bryn Gwenfro southerly for 15m: Bryn Gwenfro, Tanyfron; Both sides; From its junction with St Albans View easterly For 15m: Hanmer Village Road; Both Sides; From 98m north of its junction with Beech Close northerly for 83m; West Grove, Rhostyllen; Both Sides; From 32m west of its junction with Wynnstay Crescent westerly for 70m:
Schedule 2; Restriction of Waiting; 60 Minutes Limited Waiting No Return within 60 Minutes. B5445 Chester Road Gresford: North Side; From 35m east of its junction with High Street easterly 27m.
Schedule 3; Restriction of Waiting; 8:00am and 5:00pm Monday to Friday. Glan Yr Afon, Rhos; Both Sides; From 48m south of its junction with A5152 Wrexham Road easterly for 100m.

Attachments

WAR2090810.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices