Search for more Public Notices in your area
Traffic

PUBLIC SERVICES OMBUDSMAN (WALES) ACT 2005

Notice ID: MFN0603525

Notice effective from
25th March 2021 to 24th April 2021

PUBLIC SERVICES OMBUDSMAN (WALES) ACT 2005

DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 2005

HYSBYSIAD YN UNOL AG AD RAN 17(3) Y DDEDDF UCHOD

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi ymchwilio gtfyn ac wedi canfod camweinyddiaeth/methiant gwasanaeth gan Gyngor Sir y Fflint, ac mae wedi anfon adroddiad am ganlyniadau ei ymchwiliad i Gyngor Sir y Fflint.

Roedd y gHyn yn ymwneud a'r ffaith fod y Cyngor wedi gwrthod, ac yna wedi rhoi, Tystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig (tystysgrif adran 192) mewn perthynas ag eiddo cymydog breswylydd. Cwynodd y preswylydd hefyd fod oaniatad cynllunio 6l-weithredol wedi'i roi ar gyfer y datblygiad, a oedd wedi'i adeiladu heb gydymffurfio a'r dystysgrif adran 192, ac am gais dilynol i amrywio amod oedd ynghlwm a'r caniatad, yn cyfyngu'r feddiannaeth i'r meddiannydd cyfredol.

Bydd copi o'r adroddiad ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint www,

siryfflint.gov.uk

a bydd ar gael i'r cyhoedd ei archwilio am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu, Stryd yr Eglwys, y Fflint CH6 5BD a Chanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu, Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Treffynnon CH8 7TD am gyfnod o 3 wythnos o 25 Mawrth 2021 ymlaen, a chaiff unrhyw un sy'n dymuno gwneud hynny gymryd copi o'r adroddiad hwn neu nodi dyfyniadau ohono. Bydd llungopiau o'r adroddiad neu rannau ohono yn cael eu darparu'n rhad ac am ddim. Colin Everett, Prif Weithredwr. Dyddiedig 25 Mawrth 2021.

Colin Everett, Prif Weithredwr. Dyddiedig 25 Mawrth 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

NOTICE PURSUANT TO 5.17(3) OF THE ABOVE ACT

The Public Services Ombudsman for Wales has investigated a complaint and found maladministration/service failure by Flintshire County Council and has sent a report on the results of his investigation to Flintshire County Council.

The complaint related to the refusal and subsequent grant of a Certificate of Lawfulness of Proposed Use or Development (s192 certificate) by the Council in respect of a resident's next-door neighbour's property. The resident also complained about the grant of retrospective planning consent for the development which had been built other than in accordance with the s192 certificate, and the subsequent application to vary a condition attached to the consent, restricting its occupation to the current occupant. A copy of the report will be available on Flintshire County Council's website

www.flintshire.gov.uk

and for inspection by the public without charge during normal office hours at Flintshire Connects Centre, Church Street, Flint CH6 5BD and Flintshire Connects Centre, Old Town Hall, High Street, Holywell CH8 7TD for a period of 3 weeks from 25th March 2021 and anyone who wishes may take a copy of this report or make extracts therefrom. Photocopies of the report or parts thereof will be provided free of charge. Colin Everett, Chief Executive. Dated 25 March 2021.

Colin Everett, Chief Executive. Dated 25 March 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0603525.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices