Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

Notice ID: MFN0601409

Notice effective from
19th March 2021 to 18th April 2021

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
PUBLIC FOOTPATH NO. 40A IN THE COMMUNITY OF BRYNFORD
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 19 March 2021 to make an Order which will prohibit pedestrians from using a section of Public Footpath No. 40a in the community of Brynford from a point at the western end near the Kennels at NGR 31594 37492 to a point at the eastern part of the Byway at its junction with Public Footpath No. 41 at NGR 31656 37498, The reason for closure is to protect the public for Health and Safety reasons due to the dangerous condition vehicles have left the Byway in. It is anticipated that the Order will come into force on the 5th April 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is expected to last for a maximum period of six months. Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. AB/031874
TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
PUBLIC FOOTPATH NO. 69 IN THE COMMUNITY OF FLINT
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 19 March 2021 to make an Order which will prohibit pedestrians from using a section of Public Footpath No. 69 in the community of Flint from its junction with Leadbrook drive near Leadbrook Hall at NGR 32595 37113 for an approximate distance of 466 metres to the junction with Papermill Lane at NGR 32635 37124. The reason for closure is for public safety during construction works to upgrade reservoir spillway capacity.
It is anticipated that the Order will come into force on the 5th April
2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is
expected to last for a maximum period of six months.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall,
Mold, Flintshire.
AB/031874
TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
062368 - Change of use of land for stationing of caravans for residential purposes together with the formation of hardstanding and utility/day room ancillary to that use at land at Gladstone Way, Hawarden. (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates).
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
062540 - Alterations and rear extension at Lloc Service Station, Gorsedd. (This development affects the setting of a Listed Building). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 9th April 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 19th day of March 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14
LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 40A YNG NGHYMUNED BRYNFFORDD
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu, dim cynt na 7 diwmod o 19 Mawrth 2021 i wneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus rhif 40a yng Nghymuned Brynffordd o bwynt yn ochr gorllewinol ger y Cytiau yn NGR 31594 37492 at bwynt dwyreiniol y gilffordd at ei chyffordd gyda Llwybr Cyhoeddus rhif 41 yn NGR 31656 37498.
Y rheswm am gau'r llwybr yw gwarchod iechyd a diogelwch y cyhoedd yn sgil cyflwr peryglus y gilffordd oherwydd cerbydau. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 5 Ebrill 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr fod ar gau am uchafswm o chwe mis.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y
Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
AB/031874
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14
LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 69 YNG NGHYMUNED Y FFLINT
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu, dim cynt na 7 diwmod o 19 Mawrth 2021 i wneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus rhif 69 yng nghymuned y Fflint o'i chyffordd a Leadbrook Drive ger Neuadd Leadbrook yn NGR 32595 37113 am bellter o oddeutu 466 metr at gyffordd gyda Papermill Lane yn NGR 32635 37124.
Y rheswm dros gau'r llwybr yw diogelwch y cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu er mwyn gwella capasiti gorlifan y gronfa.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 5 Ebrill 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir i'r llwybr fod ar gau am uchafswm o chwe mis.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
AB/031874
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12
6L
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062368 - Newid defnydd tir i osod carafanau at ddibenion preswyl ynghyd a chreu llawr caled ac ystafell aml-bwrpas / ystafell ddydd yn ategol i'r defnydd hwnnw ar dir yn Ffordd Gladstone, Penarlag. (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud ag ef).
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062540 - Newidiadau ac estyniad yn y cefn yng Ngorsaf Betrol Lloc, Gorsedd. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 9 Ebrill 2021 ar ein gwefan sef

www.siryffiint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 19 Mawrth 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0601409.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices