Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0600559

Notice effective from
12th March 2021 to 11th April 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062311 - Change of Use from commercial to a dwelling house at Court Place, Brynford Street, Holywell, Flintshire (This development affects the setting of a Listed Building).

- Change of Use from commercial to a dwelling house at Court Place, Brynford Street, Holywell, Flintshire (This development affects the setting of a Listed Building).

062437 - Proposed extension and partial refurb to Melin y Wem, Nannerch Flintshire. (This development affect the special character of a Listed Building within a Conservation Area). 062473 - Application to vary condition to extend permission at Plas Hafod Hotel, Hafod Road, Gwernymynydd, Mold, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 2nd April 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

- Proposed extension and partial refurb to Melin y Wem, Nannerch Flintshire. (This development affect the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

- Application to vary condition to extend permission at Plas Hafod Hotel, Hafod Road, Gwernymynydd, Mold, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 2nd April 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 12th day of March 2021.

NOTICE OF EXTENSION OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

14

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NOS. 25 & 26 IN THE COMMUNITIES OF NERCWYS AND TREUDDYN) (TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS) ORDER 2019

Notice is hereby given that the above Order made by Flintshire County Council on the 26 February 2019, has been continued in force with the approval of the Welsh Government until and including 3 September 2021.

The effect of the Order is that no person shall proceed in using:-

1. That section of the Public Footpath No. 26 in the Community of Treuddyn from its junction with Mynydd Ddu/Black Mountain at National Grid Reference (NGR) 32332 35763, to its junction with Public Footpath No. 25 in the Community of Nercwys at NGR 32333 358162. That section of Public Footpath No. 25 in the Community of Nercwys from its junction with Public Footpath No. 26 in the Community of Treuddyn at NGR 32333 35716 to its junction with Public Footpath No. 26 in the Community of Nercwys at NGR 32338 38530.There is no alternative route available. AB/031874.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), Flintshire County Council, County Hall Mold, Flintshire. Dated this 12th day of March 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062311 - newid defnydd o fasnachol i dy annedd yn Court Place, Stryd Brynford, Treffynnon, Sir y Fflint (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).

062311

062437 - Estyniad arfaethedig a gwaith ailwampio rhannol i Felin y Wem, Nannerch, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). 062473 - Cais i amrywio amod i ymestyn caniatad yng Ngwesty Plas Hafod, Ffordd Hafod, Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).

- Estyniad arfaethedig a gwaith ailwampio rhannol i Felin y Wem, Nannerch, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

- Cais i amrywio amod i ymestyn caniatad yng Ngwesty Plas Hafod, Ffordd Hafod, Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 2 Ebrill 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov

. uk neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 12 Mawrth 2021.

RHYBUDD O ESTYN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14

14

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 25 A 26 YNG NGHYMUNEDAU NERCWYS A THREUDDYN) (RHYBUDD O ORCHYMYN CERDDWYR DROS DRO)2019

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod y Gorchymyn uchod a wnaed gan Gyngor Sir y Fflint ar 26 Chwefror 2019, wedi'i estyn gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru hyd at ac yn cynnwys 3Medi 2021.

Effaith y Gorchymyn yw na fydd unrhyw un yn teithio ar hyd:-

1. Y rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 26 yng Nghymuned Treuddyn o'i gyffordd a Mynydd Du / Black Mountain yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol (NGR) 32332 35763 i'w gyffordd a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 25 yng Nghymuned Nercwys yn NGR 32333 358816a

2. Y rhan o Lwybr Cyhoeddus Rhif. 25 yng nghymuned Nercwys o'i gyffordd a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 26 yng Nghymuned Treuddyn yn NGR 32333 35716 i'w gyffordd £ Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 26 yng Nghymuned Nercwys yn NGR 32338 38530.Nid oes llwybr arall ar gael i gerddwyr. AB/031874.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 12 Mawrth 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Attachments

MFN0600559.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices