Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0598772

Notice effective from
26th February 2021 to 28th March 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
062183 - Renovation of a current storage and workshop at Kentigem Stables, Rectory Lane, Hawarden, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 19th March 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
- Renovation of a current storage and workshop at Kentigem Stables, Rectory Lane, Hawarden, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 19th March 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 26 day of February 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062183 - Adnewyddu storfa a gweithdy yn Kentigem Stables, Rectory Lane, Penarlag, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).
062183
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 19 Mawrth 2021 ar ein gwefan sef

www.sirvfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).
Dyddiedig 26 February 2021.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
mint
v.inuun
Sir y Ff lint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0598772.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices