Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0597927

Notice effective from
19th February 2021 to 21st March 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

061879 - The proposal seeks to change the use of an existing agricultural stone building into a three bed holiday let. The existing outbuilding is Grade 2 Listed at Mynachlog, Northop. (This development affects the special character and setting of a Listed Building).

062440 - Formation of 6m x 4.4m tarmac driveway with vehicular crossing at 1 Is Y Mynydd, Pantymwyn Road, Cilcain. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 12th March 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy). Dated this 19th day of February 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

PUBLIC FOOTPATH NO. 36 IN THE COMMUNITY OF CONNAH'S QUAY

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 19 February 2021 to make an Order which will prohibit pedestrians from using that section of Public Footpath No.36 in the Community of Connahs Quay from its junction with Public Footpath No. 20 in the Community of Connahs Quay near Ewloe Castle at NGR 32889 36762 to a point further down the footpath at NGR 32920 36781.

The reason for the closure is for health and safety reasons during a landslip repair.

There is an alternative route available that follows Public Footpath No. 23 in the Community of Connah's Quay at NGR 32889 36762 and then leaves this Public Footpath at NGR 32882 36773 and follows a route to meet up with Public Footpath No. 36 in the Community of Connah's Quay at NGR 32920 36781.

It is anticipated that the Order will come into force on the 8 March 2021, or as soon as possible thereafter. The footpath closure is

expected to last for the maximum period of six months until 7 September 2021.

AB/031874.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 19th day of February 2021.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 PENYFFORDD

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in A5104 Corwen Road, between its junctions with A550 Penyffordd Roundabout and Stryt Isa, in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate railway Bridge refurbishments with associated works by ERH Communications Limited on behalf of Network Rail.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 22 February 2021, or as soon as possible thereafter. The road will be

closed between the hours of 8pm and 6am for 5 weeks or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of

eighteen months.

DT/FCC032542.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 19th day of February 2021.

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 GREENFIELD

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Woodland Drive, between its junctions with Lower Dee Road and Kings Avenue, Greenfield in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate overhead cabling with associated works by MJ Quinn on behalf of BT Openreach.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 25 February 2021, or as soon as possible thereafter. The road will only be

closed for 7 days, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.

AB/032633.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 19th day of February 2021.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 SEALAND/GARDEN CITY

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicle from proceeding on the following roads in Sealand/ Garden City, in the County of Flintshire:

1. Marsh Farm Road, between its junctions with A548 Deeside Industrial Park Roundabout and A548 Sealand Road Roundabout;2. A548 Deeside Industrial Park Roundabout, between its junctions with A494(T) Westbound off-slip and A494(T) Eastbound off-slip;3. B5441 Drome Comer Overbridge, between its junctions with B5441 Drome Corner Roundabout and A548 Sealand Road Roundabout;4. B5441 Drome Corner Roundabout, between its two junctions with B5441 Welsh RoadThe reason for the closure is to facilitate Highway construction with associated works by Vectos Limited.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 22 February 2021, or as soon as possible thereafter. The road will be closed

for 8 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.

AB/031744.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 19th day of February 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061879 - Mae'r cynnig yn ceisio newid defnydd adeilad carreg amaethyddol yn llety gwyliau fair ystafell wely. Mae'r adeilad yn Adeilad Rhestredig Gradd 2 ym Mynachlog, Llaneurgain. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig).

062440 - Creu rhodfa darmac 6m x 4.4m gyda chroesfan gerbydau yn 11s y Mynydd, Ffordd Pantymwyn, Cilcain. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 12 Mawrth 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyri a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 19 Chwefror 2021. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 36 YNG NGHYMUNED CEI CONNAH

Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud gorchymyn, dim cynt na 7 diwrnod o 19 Chwefror 2021, a fyddyn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus rhif 36 yng Nghymuned Cei Connah o'r gyffordd gyda Uwybr Troed Cyhoeddus rhif 20 yng Nghymuned Cei Connah ger Castell Ewlo yn NGR 32889 36762 at fan ymhellach i lawr y llwybr troed yn NGR 32920 36781.

Y rheswm dros gau'r llwybr yw iechyd a diogelwch yn ystod gwaith ymdrin a thirlithriad,Mae llwybr amgen ar gael sy'n dilyn Llwybr Troed Cyhoeddus rhif 23 yng Nghymuned Cei Connah yn NGR 32889 36762 ac yna'n gadael y Llwybr Troed Cyhoeddus hwn ar NGR 32882 36773 ac yn dilyn llwybr i gyrraedd Uwybr Troed Cyhoeddus rhif 36 yng Nghymuned Cei Connah yn NGR 32920 36781.

Rhagwelir y daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Mawrth 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir y bydd y llwybr ar gau am

y cyfnod uchaf posib o chwe mis hyd 7 Medi 2021.

AB/031874.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 19 Chwefror 2021.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 PENYFFORDD

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar yr A5104 Ffordd Corwen rtiwng ei chyffyrdd S'r A550 Cylchfan Penyffordd a Stryt Isa, yn Sir y Fflint.

Y rheswm dros gau'r ffordd yw hwyluso gwaith adnewyddu Pont y rheilffordd gyda gwaith cysylltiol gan wasanaethau ERH Communications ar ran Network Rail.Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 22 Chwefror 2021, neu cyn gynted ag sy'n bosib wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau rhwng 8pm a 6am am 5 wythnos yn unig, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. DT/FCC032542.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 19 Chwefror 2021.

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 MAES-GLAS

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Woodland Drive rhwng ei chyffyrdd gyda Lower Dee Road a Kings Avenue, Maes-glas yn Sir y Fflint.

Y rheswm dros gau'r ffordd yw er mwyn hwyluso gwaith ceblau uwchben a'r gwaith cysylltiedig gan MJ Quinn ar ran BT Openreach. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 25 Chwefror 2021, neu cyn gynted ag sy'n bosib wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau

am 7 diwmod yn unig, neu os cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis.

AB/032633.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 19 Chwefror 2021.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - AD RAN 14 SEALAND/GARDEN CITY

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y ffyrdd canlynol yn Sealand/Garden City, yn Sir y Fflint:

1. Marsh Farm Road, rhwng ei chyffordd gyda'r A548 Cylchfan Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy a'r A548 Cylchfan Sealand Road;2. A548 Cylchfan Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, rhwng ei chyffordd gyda'r A494(T) ffordd ymadael i'r gorilewin a'r A494(T) ffordd ymadael i'r dwyrain;3. B5441 Trosbont Drome Comer, rhwng ei chyffordd gyda'r B5441 Cylchfan Drome Corner a Chylchfan Sealand Road A548;4. B5441 Cylchfan Drome Comer, rhwng y ddwy gyffordd gyda'r B5441 Welsh Road.Y rheswm dros gau'r ffyrdd yw hwyluso adeiladwaith priffordd gyda gwaith cysylltiedig gan Vectos Limited. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 22 Chwefror 2021, neu cyn gynted ag sy'n bosib wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau

am 8 wythnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis.

AB/031744.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 19 Chwefror 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0597927.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices