Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0595132

Notice effective from
29th January 2021 to 28th February 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

062315 - Erection of 12no.dwellings, associated parking and landscaping. Construction of new vehicular access on land off Brynford Road, Holywell, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building).

A copy of the application, plans and cither documents may be inspected by members of the public until 19th February 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 29th day of January 2021.

NOTICE OF PROPOSED DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND

In compliance with section 123 (2A) Local Government Act 1972, Flintshire County Council gives notice that it intends to dispose, by the grant of a lease, of open space land at the Scout Group Headquarters, Tuscan Way, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4RQ, for a peppercorn rent, to be used as an extension to the existing Scout Group Headquarters building as it serves the local community and neighbouring communities. A copy of a plan of the site is available for inspection on the Council's website (Public Notices Section) at

www.flintshire.gov.uk

Alternatively you can request a copy of the plan by telephoning Mrs.D.M.Conway on 01352 702319, emailing at

dawn.conway@flintshire.gov.uk

, or writing to the address below. Any objections, giving reasons, regarding the intended disposal, should be made, in writing, to the Valuation and Estates Team, Flintshire County Council, Ty Dewi Sant, St. Davids Park, Ewloe CH5 3FF or by e-mail to

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

to be received no later than 12 February 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 062315 - Codi 12 annedd, parcio cysylltiedig a gwaith tirlunio. Creu mynedfa newydd i gerbydau ar dir oddi ar Brynford Road, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 19 Chwefror 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 29 lonawr 2021.

RHYBUDD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED CYHOEDDUS

Yn unol ag adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd ei fod yn bwriadu gwaredu, drwy roi prydles, tir agored yn Y Pencadlys Sgowtiaid, Tuscan Way, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4RQ, am rent bychan iawn, i'w ddefnyddio fel estyniad i adeilad presennol y Pencadlys Sgowtiaid gan ei fod yn gwasanaethu'r gymuned leol a chymunedau cyfagos. Gellir gweld copi o gynllun y safle ar wefan y Cyngor (Adran Hysbysiadau Cyhoeddus) ar

www.siryfflint.gov.uk

Fel arall, gallwch wneud cais am gopi o'r cynllun drwy ffonio Mrs.D.M.Conway ar 01352 702319, anfon e-bost at

dawn.conway@flintshire.gov.uk

, neu ysgrrfennu at y cyfeiriad isod. Os bydd rhywun yn dymuno gwrthwynebu, dylid gwneud hynny'n ysgrifenedig, gan roi rhesymau, a'i anfon i'r Tim Prisio ac Ystadau, Cyngor Sir y Fflint, Ty Dewi Sant, Pare Dewi Sant, Ewlo CH5 3FF neu drwy e-bost i

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

erbyn 12 Chwefror 2021 fan bellaf.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0595132.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices