Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC AND ONE WAY ORDER

Notice ID: MFN0592040

Notice effective from
8th January 2021 to 7th February 2021

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC AND ONE WAY ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
BUCKLEY
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 8th January 2021 make an Order relating to the following roads in the County of Flintshire which will:
1 - Prohibition of Through Traffic

Prohibit any vehicles from proceeding in any of the following roads:
1. B5127 Mill Lane, between its junctions with A549 Argoed Road and Alltami Road;

2. Padeswood Road north, between its junctions with Brunswick Road and Tabernacle Street;

3. Hawkesbury Road between its junctions with B5127 Mill Lane and St Johns Close;

4. Linthorpe Road North, between its junctions with B5127 Mill Lane and Grosvenor Drive.

2 - One Way Restriction

Make the following road subject to a temporary one-way restriction,
which will prohibit vehicles from proceeding:
1. In a northerly direction on B5127 Mill Lane, between its junctions
with A549 Argoed Road and Hawkesbury Road. The reason for the closures is to facilitate Highway improvements with associated works by Flintshire County Council; Streetscene and Transportation.
The alternative routes for vehicles will be advertised on site by the use of prescribed signs. Pedestrian access through the restricted section will be maintained throughout the period of closure. It is anticipated that the Order will come into force on the 25 January 2021, or as soon as possible thereafter. The roads will only be closed/ restricted for 12 weeks or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of 18 months. AB/033893.
Dated this 8th day of January 2021.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
GWAHARDDIAD DROS DRO AR DRAFFIG TRWODD A
GORCHYMYN UNFFORDD
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14
BWCLE
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 diwmod o 8 lonawr 2021, mewn perthynas a'r ffyrdd canlynol yn Sir y Fflint a fydd yn:
1 - Gwahardd Traffig Trwodd

Gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:
1. B5127 Lon y Felin, rhwng ei gyffyrdd gyda'r A549 Argoed Road a Ffordd Alltami;

2. Padeswood Road gogledd, rhwng ei gyffyrdd gyda Brunswick Road a Tabernacle Street;

3. Hawkesbury Road, rhwng ei gyffyrdd gyda'r B5127 Lon y Felin a St John's Close;

4. Linthorpe Road gogledd, rhwng ei gyffyrdd gyda'r B5127 Lon y Felin a Grosvenor Drive.

2 - Cyfyngiad Unffordd

Gwneud y ffordd ganlynol yn destun cyfyngiad unffordd dros dro, a fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio:
1. I gyfeiriad y gogledd ar B5127 L6n y Felin, rhwng ei gyffyrdd gyda'r
A549 Argoed Road a Hawkesbury Road. Y rheswm dros gau'r ffyrdd yw er mwyn galluogi gwelliannau Priffyrdd a gwaith cysylltiedig gan Gyngor Sir y Fflint; Strydwedd a Thrafnidiaeth.
Bydd arwyddion penodol wedi'u gosod ar y safle i ddangos y llwybrau teithio eraill ar gyfer cerbydau. Bydd mynediad yn cael ei ganiatau gerddwyr drwy'r adran gyfyngedig drwy gydol cyfnod y gwaith. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 25 lonawr 2021, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffyrdd ar gauAvedi'u cyfyngu am 12 wythnos, oni bai ycwblheiry gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. AB/033893.
Dyddiedig 8 lonawr 2021.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0592040.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices