Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: MFN0592037

Notice effective from
1st January 2021 to 31st January 2021

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH
TRAFFIC AND ONE WAY/SPEED RESTRICTION ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

VARIOUS ROADS
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 1 January 2021 to make an Order relating to the following roads in the County of Flintshire which will: 1. Prohibition of Through Traffic
Prohibit any vehicles from proceeding in any of the following roads:
1. A548 Coast Road, Mostyn - between its junctions with Llinegar Hill and Dock Road;

2. Unnamed Road, Bwlchgwn - from its junction with Pen Y Nant to Werngate Farm access;

3. Ffordd Eldon, Sychdyn - from its junction with Vownog;

4. Unnamed Road, Trelogan - between its junctions with Afon Goch Crossroads and Four Crosses.

2. One Way Restriction
Make the following roads subject to a temporary one-way restriction,
which will prohibit vehicles from proceeding:
1. In a south westerly direction B5441 Drome Road, Sealand -
between its junctions with A548 Deeside Interchange Roundabout
and Welsh Road.
During the period of the closures and restrictions, all streets in the schedules above will be subject to a temporary speed restriction which will prohibit vehicles from travelling at a speed exceeding 10 mph. The reason for the closures is to facilitate carriageway resurfacing and surface dressing with associated works by Flintshire County Council; Streetscene and Transportation.
The alternative routes for vehicles will be advertised on site by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on 18 January 2021, or as soon as possible thereafter. The roads will only be closed/ restricted until 31st March 2021 according to the progress of the works and will be advertised on site by the use of prescribed signs, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of 18 months. AB/033893.
Dated the 1st day of January 2021.
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall,
Mold, Flintshire.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
GWAHARDDIAD TRAFFIG TRWODD DROS DRO A GORCHYMYN UNFFORDD / CYFYNGIAD CYFLYMDER
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -AD RAN 14 FFYRDD AMRYWIOL
14
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 diwmod o 1 lonawr 2021, mewn perthynas a'r ffyrdd canlynol yn Sir y Fflint a fydd yn: 1. Gwaharddiad ar Draffig Trwodd
Gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:
1. A548 Ffordd yr Arfordir, Mostyn - rhwng ei chyffrydd a Uinegar Hill a Dock Road;

2. Ffordd ddienw, Bwlchgwn - o'i chyffordd a Phen y Nant i Fferm Werngate.

3. Ffordd Eldon, Sychdyn, o'i chyffordd a Vownog;

4. Ffordd ddienw, Trelogan - rhwng ei chyffyrdd a Chroesffordd Afon Goch a Four Crosses.

2. Cyfyngiad Unffordd
Gwneud y ffyrdd canlynol yn destun cyfyngiad unffordd dros dro, a
fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio:
1. Mewn cyfeiriad de orllewinol B5441 Drome Road, Sealand - rhwng
ei chyffordd a'r A548 Cylchfan Ymgyfnewid Glannau Dyfrdwy a
Ffordd Cymru.
Yn ystod y cyfnod cau ffyrdd a chyfyngiadau, bydd pob stryd yn yr atodlenni uchod yn destun gostyngiad cyflymder dros dro, gan atal cerbydau rhag teithio ar gyflymder yn fwy na 10mya; Mae angen cau'r ffyrdd er mwyn caniatau i Wasanaethau Stryd a Chludiant Sir y Fflint roi arwyneb newydd a thrin yr arwyneb y ffordd a gwneud gwaith cysylltiedig.
Bydd arwyddion penodol wedi'u gosod ary safle i ddangos y llwybrau teithio eraill ar gyfer cerbydau.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 18 lonawr 2021, neu cyn gynted a phosib wedi hynny. Bydd y ffyrdd ar gau/wedi'u cyfyngu tan 31 Mawrth 2021, yn unol a chynnydd y gwaith a bydd yn cael ei hysbysebu ar y safle trwy arwyddion penodol, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond ni fydd ar gau am ddim mwy na deunaw mis. AB/033893.
Dyddiedig 1 lonawr 2021.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug Sir y Fflint.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Attachments

MFN0592037.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices