Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0575462

Notice effective from
16th October 2020 to 15th November 2020

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation
061767 - Listed Building application for erection of dwarf wall and railings to frontage, opening and securing of external cellar access, and provision of soakaway drains at Old Court, High Street, Caerwys. (This development affects the special character and setting of a Listed Building within a Conservation area).
061779 - Retrospective erection of a boundary brick wall at 1 Druid's Court, Gorsedd. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
061832 - Siting of 3no. glamping pods and associated parking at School House, Uanasa Road, Gronant. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 6th November 2020 on our website at www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase, Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning. consultation@flintshire.gov.uk or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy)
Dated this 16th day of October 2020.

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
LEESWOOD
Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Bryn Clyd, between its junctions with King Street and Maes Y Meillion, Leeswood in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Electrical Cabling with associated works by O'Connor Utilities Limited.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on 20 October 2020, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 7 days, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
AB/031743.
Gareth Owens, Chief Officer (Governanace), County Hall, Mold, Flintshire. Dated this 16th day of October 2020. www.flintshire.gov.uk ? County Hall, Mold, Flintshire


DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
061767 - Cais Adeilad Rhestredig i godi wal isel a rheiliau ar y ffryntiad, agor a siorhau mynediad allanol i seler a darparu draeniau ffos gerrig yn Hen Lys, Stryd Fawr, Caerwys. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
061779 - Cais 6l-weithredol i godi wal derfyn fries yn 1 Druid's Court, Gorsedd. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).
061832 - Ueoli 3 pod glampio a pharcio cysylltiedig yn yr Ysgoldy, Ffordd Llanasa, Gronant. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 6 Tachwedd 2020 ar ein gwefan sef www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at planning.consultation@flintshire.gov. uk neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).
Dyddiedig 16 Hydref 2020.
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14
COED-LLAI
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbydau rhag mynd ar hyd Bryn Clyd, rhwng y gyffordd a Heol Y Brenin a Maes Y Meillion, Coed-llai yn Sir y Fflint. Mae angen cau'r llwybr er mwyn i O'Conor Utilities Limited osod ceblau trydanol newydd ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig. Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn y lleoliad i dywys cerbydau y bydd cau'r ffordd yn effeithio arnynt ar hyd ffordd/ffyrdd amgen. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 20 Hydref 2020, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am 7 diwrnod yn unig, neu os cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. AB/031743.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug Sir y Fflint. Dyddiedig 16 Hydref 2020.
www.slrytnint.gov.uk  Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Attachments

MFN0575462.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices